Evenementen en veldnorm evenementenzorg

Verenigingen en evenemententeams verzorgen al of niet op commerciële basis ondersteuning bij evenementen. Het is belangrijk dat er vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt.

Evenementen vragen een zorgvuldige organisatie. De hulpverlener moet ‘van de hoed en de rand’ weten om in situaties die er echt toe doen adequaat te kunnen optreden. In EHBO Leren & Doen (2e druk) staat een uitgebreid en geactualiseerd hoofdstuk evenementenhulpverlening.

Veldnorm evenementenzorg
In het voorjaar van 2019 is de Veldnorm evenementenzorg ingevoerd. De komende twee jaar wordt bekeken hoe de veldnorm uitpakt in de praktijk en of er nog aanpassing nodig is. Daarna zal de veldnorm definitief worden. Wij vragen alle verenigingen om bij problemen, zorgen, suggesties of vragen een mail te sturen aan secretariaat@nationalebond.nl. Wij kunnen deze opmerkingen doorgeven aan de projectgroep.

Tijdens de ledenvergadering is de vraag gesteld wat de inzet van de Nationale Bond is geweest bij de invoering van de Veldnorm. In zijn algemeenheid vindt het bestuur het belangrijk om een actieve bijdrage te leveren bij ontwikkelingen. We zitten liever actief aan tafel om mee te praten dan dat we na afloop worden geïnformeerd. Dat is een belangrijke meerwaarde van een landelijke organisatie.

Dit is ook de insteek geweest bij de invoering van de veldnorm. Dat er een veldnorm zou komen was snel duidelijk. Daarom was de inzet erop gericht om ervoor te zorgen dat de projectgroep zoveel mogelijk gevoed werd door ervaringen uit het veld van de vrijwillige eerstehulpverleners. In Nederland worden talloze evenementen georganiseerd dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers. Het kan niet de bedoeling van de veldnorm zijn dat organisaties op hoge kosten worden gejaagd en evenementen niet meer door kunnen gaan vanwege een gebrek aan vrijwillige Eerstehulpverleners. Die vrijwilligers moet je dus koesteren en niet buiten spel zetten door ingewikkelde eisen en regels. En daar hebben we bij de projectgroep steeds aandacht voor gevraagd.

Nuttige tips
In de regiovergadering Nationale Bond voor EHBO  te Venlo werd door aanwezigen gewezen op de toenemende eisen die gemeenten via de vergunningen stellen. De aanwezige verenigingen stelden dat het moeilijker wordt om aan deze eisen invulling te geven.  Door de afname van het aantal beschikbare EHBO’ers per vereniging (ledenverloop door Corona) wordt dit effect nog versterkt. 

Uit de discussie die zich ontspon kwam naar voren dat gemeenten de laatste tijd meer en overdreven risicomijdend zijn geworden. Waarschijnlijk n.a.v. enkele onfortuinlijke incidenten waarbij aansprakelijkheid echt een issue werd. Als oplossing is gesteld dat er voorbeelden bij andere verenigingen bekend zijn, dat het in de  voorbereidingsfase het echt helpt als samengezeten wordt met gemeente ambtenaren, evenement organisator én de EHBO vereniging (als beoorgde EZO).  

Dit leidt doorgaans tot een minder overdreven risicomijdende vergunningverlener (gemeente) en realistischer pakket  aan hulpverlenings eisen passend binnen de GHOR eisen. Hierdoor is de invulling meestal wél mogelijk door de plaatselijke vereniging of met ondersteuning van EHBO’ers uit omliggende EHBO verenigingen.  (achterliggende gedachte: van achter een buro gezeten vallen de vergunningeisen altijd wat zwaarder uit, terwijl je al pratende met elkaar de risico’s veel beter kunt overzien). 

Laatste nieuws:

 • Veelgestelde vragen over de veldnorm evenementenzorg
  Tijdens de algemene vergadering in mei kwam de veldnorm evenementenzorg uitgebreid aan bod. Het blijkt dat sommige verenigingen worstelen met de veldnorm. Er gaan ook wilde verhalen de ronde over wat je als vereniging allemaal moet doen en laten en ook dat je als vrijwilliger zonder veel extra opleiding niet meer op een evenement zou … Lees meer
 • IGJ: Aankondiging pilot Toezicht Evenementenzorg
  Evenementenzorgorganisaties vallen onder de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en daarmee onder het toezicht van de IGJ.De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) start met een pilot in het toezicht op evenementenzorg. Omdat de inspectie nog niet eerder toezicht hield op basis van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ), voert zij eerst een aantal pilotbezoeken uit. … Lees meer
 • Vervolg Veldnorm Evenementenzorg
  Enquête Ontwikkeling en Branche De eerste versie van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) werd op 1 maart 2019 gepresenteerd en sinds 1 januari 2022 is de inhoud definitief. Door de corona pandemie heeft de evenementenzorg grotendeels stilgelegen en daarmee ook de verdere ontwikkeling van de VNEZ. Inmiddels zijn evenementen weer mogelijk en wordt volop evenementenzorg geleverd. … Lees meer
 • Update Veldnorm Evenementenzorg
  Eind 2021 is een update Veldnorm Evenementenzorg gestuurd. Diverse verenigingen werken al met deze normering bij het verlenen van Eerste Hulp bij evenementen. Per 1 januari 2022 is deze Veldnorm definitief geworden. De afgelopen twee jaren hebben in het teken gestaan van het coronavirus en waren er nagenoeg geen evenementen. Daarom wordt er nog niet … Lees meer
 • Veldnorm evenementenzorg
  In de nieuwsbrief van de Projectgroep Veldnorm Evenementenzorg wordt het volgende aangegeven: “De coronacrisis is voor iedereen een bijzondere tijd. Door het eerdere verbod op evenementen hebben veel evenementenzorgorganisaties (EZO’s) hun activiteiten niet of nauwelijks kunnen uitvoeren of hebben zij bijvoorbeeld zorginstellingen ondersteund om de coronacrisis het hoofd te bieden. Sommige EZO’s bevinden zich door … Lees meer

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in