Terugblik op de Algemene Leden Vergadering (ALV)

Op 20 mei jl. hebben we onze jaarlijkse ALV bijeenkomst gehouden in Hotel Van der Valk in De Bilt. Het bestuur heeft tijdens de ALV het jaarverslag van de secretaris gepresenteerd. De jaarcijfers over 2023 werden door de penningmeester en door de kascontrolecommissie toegelicht. Het bestuur werd door de aanwezige leden onder applaus decharge verleend.

Op de agenda stond ook de presentatie van de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd door Scompany. De voorzitter van het bestuur heeft de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Uitkomst van het onderzoek is onder andere dat wordt geadviseerd om meer gebruik te gaan maken van social media om EHBO te promoten en om de website nog beter toegankelijk te maken voor leden. Met name voor niet-leden van een aangesloten vereniging die meer informatie over EHBO in het algemeen en het lidmaatschap van een aangesloten vereniging in het bijzonder.

Om de adviezen ten uitvoer te brengen is een forse investering nodig. Deze investering wordt geschat op een bedrag van tussen de € 12.000 en € 15.000. Het bestuur heeft om dit te financieren voorgesteld om in 2025 de contributie te verhogen naar € 5,50 per lid per aangesloten vereniging.

Binnen het bestuur is nog steeds een vacature voor bij voorkeur iemand met ervaring in communicatie en PR. De voorzitter roept aanwezigen op mee te zoeken naar een geschikte kandidaat.

Volgens het rooster van aftreden van het bestuur loopt de zittingstermijn van de penningmeester Rinus Melenboer af. Rinus heeft zich herkiesbaar gesteld en de vergadering stemt met luid applaus in met de herbenoeming van Rinus voor drie jaar.

Het concept-verslag van deze ALV kunt u terugvinden op onze website.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in