Jaarplan 2024 Nationale Bond voor EHBO

Als missie heeft de Nationale Bond voor EHBO zich ten doel gesteld om zoveel mogelijk mensen op te leiden tot volwaardig EHBO’er, zo nodig via een getrapte of gefaseerde aanpak. Dit bevordert een zo goed mogelijke eerste hulpverlening bij ongelukken.

Als Nationale Bond voor EHBO willen we DE spreekbuis, HET platform, DE vraagbaak, DE draaischijf van contacten en DE facilitator zijn van alle verenigingen die zijn aangesloten bij de bond en die actief zijn in het uitoefenen van Eerste Hulp bij Ongevallen.

De rol van het landelijk bestuur is daarbij de aangesloten verenigingen te ondersteunen, te stimuleren, te enthousiasmeren en katalysator te zijn om de missie tot stand te brengen.

Het bestuur behartigt op interactieve wijze de collectieve belangen van aangesloten verenigingen, instructeurs en de individuele EHBO’er.

Doelstelling 2024

De afgelopen jaren zien we een terugloop in het aantal leden bij de aangesloten verenigingen. Dit leidt zelfs tot opheffing van aangesloten verenigingen waardoor op dit moment nog 350 verenigingen zijn aangesloten bij de Nationale Bond. In totaal zijn er nu bijna 13.000 leden aangesloten bij de Nationale Bond voor EHBO.

Doel voor 2024 om het ledenaantal niet verder terug te laten lopen en te laten stabiliseren op 13.000 leden eventueel verspreid over minder aangesloten verenigingen. Dit betekent dat er actief nieuwe leden moeten worden geworven door de plaatselijke verenigingen ondersteund door de Nationale Bond.

Activiteiten 2024

Wat gaan we als bestuur van de Nationale Bond doen om de aangesloten verenigingen te ondersteunen?

Ten eerste gaan we actief en proactief communiceren met de aangesloten verenigingen. Dit gaan we op twee manieren aanpakken. Enerzijds door de adviezen voortkomend uit het onderzoek van Scompany in de praktijk uit te gaan voeren en anderzijds door de regio structuur conform het daarover opgestelde en goedgekeurde beleidsplan uit te gaan rollen. Randvoorwaarde hierbij is een juiste en volledige bijgewerkte online ledenadministratie!

Het advies van Scompany is om een besloten toegang te maken binnen de website voor bestuurders van aangesloten verengingen. Binnen dit onderdeel van de website kunnen we dan allerlei informatie delen die voor plaatselijke bestuurders van belang is en kunnen we ook een FAQ rubriek opnemen en suggesties voor wervingscampagnes voor nieuwe leden vermelden en informatie delen vanuit het LOEK, het Oranje Kruis, Stichting Fast en andere partners.

Randvoorwaarde om dit tot een succes te maken is dat we alle juiste en volledige gegevens van de ruim 1500 bestuursleden hebben in onze online ledenadministratie. Uit het onderzoek van Scompany blijkt dat van ruim de helft van de bestuursleden van aangesloten verengingen de gegevens niet aanwezig zijn, onjuist of onvolledig zijn. In het eerste kwartaal van 2024 dienen we dit op orde te hebben!

Om de interactie met de aangesloten verenigingen verder te intensiveren, gaan we een regio structuur invoeren waarbij we gaan werken met regio’s gelijk aan GHOR-structuur in Nederland. In sommige gevallen zullen we, vanwege de weinige verenigingen in de regio, GHOR gebieden samenvoegen om tot een werkbaar geheel te komen. Doel is om per regio bijeenkomsten te gaan plannen, eventueel gezamenlijk leden te werven en opleidingen te verzorgen. Per regio gaan we twee zogenaamde regio coördinatoren aanstellen die de regio vertegenwoordigen naar het landelijk bestuur en zorgdragen voor de organisatie van gezamenlijke plaatselijke activiteiten.

De communicatie met de leden van de aangesloten verenigingen zal blijven verlopen via onze website, via social media, via de maandelijkse nieuwsbrief, via het magazine dat twee keer per jaar verschijnt. Om dit in goede banen te leiden is een redactie raad samengesteld en zijn er met betrokken externe partijen overeenkomsten gesloten zodat duidelijk is wie wat doet voor welk tarief.

Ook willen we de zichtbaarheid van de aangesloten verenigingen en haar leden vergroten door middel van toepassing van onze huisstijl in alle uitingen en door nieuw promotiemateriaal in te zetten en door middel van inzetten van materiaal (banners, vlaggen) in huisstijl en eventueel kleding in huisstijl, zodat we een meer professionele uitstraling bewerkstelligen.

In de communicatie zullen we zoveel mogelijk de aangesloten verenigingen betrekken door verenigingen in beeld te brengen voor andere verenigingen en door succesvolle activiteiten van aangesloten verenigingen in beeld te brengen als voorbeeld voor anderen.

In de loop van 2024 zullen we Scompany opdracht geven om voor de aangesloten verenigingen wervingscampagnes te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden om nieuwe leden te werven c.q. cursisten te werven voor een EHBO-opleiding met als doel dat ze daarnaast ook lid worden van de plaatselijke EHBO-vereniging.

Ten tweede gaan we actief de samenwerking aan met de overige EHBO koepels, het Oranje Kruis en het Prins Hendrik Fonds om zodoende de “vrijwillige EHBO’er” beter in beeld te brengen en nog beter te faciliteren en op te komen voor de belangen van deze onmisbare vrijwilliger in de samenleving. Met al deze partijen zal ook een actieplan voor 2024 opgesteld worden, zodat het overleg niet vrijblijvend is of wordt.

Ten derde blijven we aangesloten verenigingen ondersteunen op bestuurlijk niveau met juridisch advies, bestuurlijk advies, administratief en financieel advies en op alle andere terreinen waarop ons advies gevraagd wordt door een aangesloten vereniging. Hierbij worden we ondersteund door InterActie, Aon en WebbIT waar contractueel afspraken mee zijn gemaakt.

Ten vierde bieden de verschillende service diensten aan voor de verenigingen zoals het aanschaffen met korting van materiaal bij Medicall Life Support. Verenigingen kunnen via het landelijk secretariaat met korting e-Learning cursussen aanschaffen bij Livis. Tot slot is de Nationale Bond uitgever van het praktijkboek EHBO Leren & Doen waarvan in 2021 de derde druk is verschenen bij uitgever WebEdu. De inhoud van dit boek is overeenkomstig de eindtermen van het Oranje Kruis.

Speciale aandacht zal uitgaan naar de ontwikkelingen op het gebied van EHBO-onderwijs en met name EBHO-onderwijs in het basis en middelbaar onderwijs. Hiervoor is een curriculum ontwikkeld dat nader uitgewerkt dient te worden in een uitvoerbaar lessenpakket waarbij met name veel aandacht dient te zijn voor praktijk onderwijs. Ook zullen we moeten onderzoeken hoe we dit middel kunnen gebruiken om nieuwe leden aan onze verenigingen te binden voor de korte en lange termijn.

Daarnaast zal speciale aandacht uitgaan naar de toepassing en uitvoering van de evenementennorm in de praktijk. Tot op heden is hieromtrent nog veel onduidelijk bij veel partijen die te maken hebben met de uitvoering en toepassing van deze norm. In samenwerking met de Stichting Fast, het Oranje Kruis en de andere EHBO-koepels zullen we in 2024 een trainings- en certificeringsprogramma uitrollen met betrekking tot dit onderwerp.

Natuurlijk houden we ons onderscheidingenbeleid in ere en zullen we daar waar mogelijk als bestuur aanwezig zijn bij de uitreiking van onderscheidingen. Dan kunnen we dat moment gelijk gebruiken om informatie te delen met de betrokken vereniging en haar leden.

Tot slot zullen we in 2024 ons 75-jarig bestaan vieren. Op 2 januari 1949 is onze vereniging opgericht en dat vraagt natuurlijk om een feestje in 2024. We kunnen dan het hele jaar gebruiken om onze vereniging en de aangesloten verenigingen extra in het zonnetje te zetten. Het hoogtepunt van de viering zal plaatsvinden op 25 mei tijdens een zeer speciale Algemene Leden Vergadering.

Met onze zusterorganisatie Stichting Fast zullen separaat afspraken gemaakt worden voor 2024.

Dick Bogers, voorzitter. 15-11-2023

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in