Prins Hendrik Fonds subsidieert projecten

In het vorige nummer schreven wij dat het Prins Hendrik Fonds projecten subsidieert. Nu zijn we wat uitvoeriger over de mogelijkheden om een project in aanmerking te brengen voor subsidie.

Het doel van het Prins Hendrik Fonds is het faciliteren en financieel ondersteunen van organisaties op het gebied van vrijwillige eerstehulpverlening en calamiteitenbestrijding door het verstrekken van subsidies. EHBO-verenigingen behoren tot de doelgroep van het fonds.

Het Fonds, dat over een aanmerkelijk kapitaal beschikt van ruim 8,5 ton, wendt jaarlijks een zeer klein deel aan voor het subsidiëren van projecten. De Nationale Bond EHBO die zitting heeft in het bestuur van het fonds, betreurt het doelloos oppotten van veel geld, maar kreeg de andere bestuursleden van het fonds niet mee in een ander beleid.

Richtlijnen
Zoals overal waar gesubsidieerd wordt, zijn er richtlijnen en voorwaarden:
– Een bijdrage van het Prins Hendrik Fonds kan worden aangevraagd door organisaties die actief zijn op het gebied van eerstehulpverlening en calamiteitenbestrijding. Hierbij geldt dat noch de betreffende projecten, noch de aanvragende organisaties mogen behoren tot het aandachtsgebied van een overheid.
– Voor een bijdrage komen in aanmerking projecten met een concrete omschrijving en afbakening op het gebied van eerstehulpverlening en calamiteitenbestrijding en de voorbereiding daartoe. Structurele bijdragen worden niet gegeven.
– Wanneer een aanvraag wordt gehonoreerd, wordt een bijdrage van maximaal 75% van de aanvaarde kosten toegekend. Na afloop van het project moet een evaluatie en financiële verantwoording worden ingediend.

Werkwijze
Een subsidieaanvraag kan vóór 1 februari of vóór 1 oktober worden gezonden naar de secretaris van het Prins Hendrik Fonds, die de aanvraag direct ter kennis van de bestuursleden brengt.
In de voorjaars- of najaarsvergadering van het Prins Hendrik Fonds worden de aanvragen voor subsidieverstrekking behandeld. De beslissing op het subsidieverzoek wordt schriftelijk medegedeeld aan de subsidieaanvrager.
Criteria
Aan welke criteria moet een aanvraag nu voldoen om voor subsidiëring in aanmerking te komen?
– De aanvraag moet betrekking hebben op vrijwillige (eerste)hulpverlening.
– Het moet gaan om een eigen project of om een project van of meerdere organisaties.
– Er moeten geen redelijke alternatieven beschikbaar zijn.
– Het project moet nog uitgevoerd worden.
– De aanvraag gaat vergezeld van een begroting van de kosten.
Niet voor subsidie komen in aanmerking: kosten van de aanvragende organisatie(s), zoals kosten van accommodatie, secretariaatskosten en reis- en verblijfkosten.

Projecten kunnen worden ingediend bij het Prins Hendrik Fonds, Kwikstaartlaan 28, 3704 GS Zeist. Uiteraard is de Nationale Bond beschikbaar om indieners van een project te helpen met het formuleren van de aanvraag e.d.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in