Terugblik ALV 2022

Op zaterdag 14 mei werd de algemene ledenvergadering (ALV) 2022 gehouden. De opkomst was goed en de vergadering verliep in een prettige sfeer waarbij er bij sommige onderwerpen wat langer werd stilgestaan en over werd gediscussieerd.

Na de opgedane ervaringen als gevolg van corona nam opnieuw een aantal EHBO-verenigingen digitaal deel aan de vergadering. Helaas verliep dit minder vlekkeloos dan vorig jaar. Voor de volgende vergadering zullen we daar actie op ondernemen.

Op de agenda stond de wijziging van de statuten. Om de statuten te kunnen wijzigen is een vereist aantal verenigingen nodig (quorum). Dit quorum was niet aanwezig. Daar was met het opstellen van de agenda al rekening mee gehouden door de agenda op te splitsen in 2 delen. Het eerste deel is afgehandeld tijdens deze ALV. Daarbij is de rondvraag als extra punt toegevoegd aan het eerste deel. Op 11 juni volgt een extra ledenvergadering en zullen de agendapunten van deel 2 aan bod komen.

Het verslag van de vorige ledenvergadering en het jaarverslag werden goedgekeurd. De kascontrolecommissie deed verslag over de financiële stukken 2021. De verenigingen bedankten de commissie voor haar werkzaamheden. Aan het bestuur werd décharge gegeven voor het gevoerde financieel beleid.

Stichting FAST, een vast punt op de agenda waar nooit lang bij werd stilgestaan, nam nu meer tijd in beslag. Het voorstel van het bestuur is om FAST nieuw leven in te blazen en deze stichting de opdracht mee te geven plannen te ontwikkelen en uit te werken ten behoeve van de verenigingen van de Nationale Bond. Daarvoor is wel een fonds nodig. Het bestuur stelde voor om een lening te verstrekken. De kandidaat-voorzitter van de Nationale Bond was ook aanwezig en gaf zijn mening. De aanwezige verenigingen gingen met elkaar en met het bestuur in gesprek over het voorstel van het bestuur. Het voorstel wordt omarmd en voor de lening wordt afgesproken dat de besturen van de Nationale Bond en Stichting FAST eerst samen verder praten en op de volgende ledenvergadering met een voorstel komen.

Het volgende punt was het bijpraten over landelijke ontwikkelingen. Aan bod kwam onder meer de samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis bij de covid test- en vaccinatiestraat en de veldnorm evenementenzorg.

Hieronder kunt u het verslag van deze vergadering lezen. Het bestuur dankt alle aanwezigen voor de constructieve vergadering en het gestelde vertrouwen. De extra algemene vergadering is gepland op zaterdag 11 juni 2022.

Verslag ALV 14 mei 2022

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in