Wij krijgen minder subsidie

De uitslag van de poll ‘Wij krijgen minder subsidie’ ‘die een paar weken op de website van de Nationale Bond heeft gestaan’ was duidelijk: gemeenten zetten inderdaad het mes in subsidie aan EHBO-verenigingen. In tientallen gemeenten is sprake van vermindering of afschaffing van subsidie. Wat kunnen verenigingen ertegen doen? Met de gemeentelijke begrotingen voor 2012 in aantocht richten we de schijnwerper op een geslaagde ‘tegenactie’.

Niet alleen op nationaal niveau wordt er bezuinigd, ook lokale overheden ontkomen er niet aan om de broekriem aan te halen. De begroting wordt nog eens flink uitgeplozen, kostenposten kritisch bekeken, discussies over nut en noodzaak worden gevoerd. Met minder geld moet soms zelfs méér worden gedaan. De lokale politiek moet besluiten nemen en komt soms met slecht nieuws. Zo ontkomt de vrijwillige eerste hulp niet aan bezuinigingen, zo blijkt uit reacties op de door de Nationale Bond gehouden peiling. De ene keer is sprake van afschaffing van alle subsidie, zoals in Almelo/Bornerbroek, en de andere keer van (forse) vermindering. Duidelijk is dat het mes van de bezuinigingen niet aan de vrijwillige eerste hulp voorbijgaat en dat enkele tientallen gemeenten op subsidie hebben gekort of van plan zijn dat te doen.

Trek aan de bel
En dan komt direct de vraag wat daartegen te doen is. Wie zich teweer wil stellen tegen korting of algehele stopzetting van subsidie moet beginnen met het volgen van de plaatselijke politiek. Daar vallen de beslissingen. Voor verenigingen die hun subsidie willen behouden is het zaak tijdig aan de bel te trekken. Dit najaar (oktober/medio november) worden in gemeenteraden de discussies over de begroting voor 2012 gevoerd. Het is verstandig te rade te gaan bij de politiek. Moet de vrijwillige eerste hulp inleveren? Waarom en hoeveel? Maar er is meer nodig. Eerst huiswerk doen. Hoe zit de gemeentelijke subsidieregeling in elkaar? In welk cluster van organisaties is eerste hulp ingedeeld. Is er sprake van een waarderingssubsidie, van een puntensysteem? Welke criteria hanteert de gemeente bij het verstrekken van subsidie?

Gemeentelijke tegemoetkoming
Henk Aerts, voorzitter van de EHBO vereniging in Riel, werd geconfronteerd met verlies van subsidie. Reden: de vereniging scoorde onvoldoende punten op het lijstje van door de gemeente gehanteerde criteria. Voor hem was dat reden om de lokale politiek aan te spreken en vervolgens een beroep te doen op het spreekrecht dat burgers hebben. In de commissie Welzijn heeft Aerts een uiteenzetting gegeven over het werk van zijn vereniging. ‘Dat viel goed. Er werden veel vragen gesteld die ik heb kunnen beantwoorden. Ook onze inkomsten en uitgaven heb ik toegelicht. We hebben niets te verbergen, want we zijn er voor de gemeenschap. We zijn een soort basisvoorziening in de eerste hulp en doen heel veel voordat professionele hulp komt. We bevorderen zelfredzaamheid.’ Hij onderstreepte dat zijn vereniging zorgt voor vrijwillige eerste hulpverleners tijdens allerlei evenementen, ook bij evenementen die de gemeente zelf organiseert. ‘Dan is het vreemd dat diezelfde gemeente besluit om ons werk financieel in de wind te zetten.’ De actie had succes. De vereniging is welis-waar haar subsidie kwijt, maar tijdens de beslissende raadsvergadering is uitvoerig gesproken over het al dan niet voortzetten van de subsidie. Uiteindelijk werd het besluit genomen dat de vereniging een gemeentelijke tegemoetkoming ontvangt op basis van door de vereniging te verstrekken informatie. Die tegemoetkoming kan echter niet méér zijn dan wat aan subsidie werd ontvangen.

Donateursacties
De politiek in Goirle, waartoe Riel behoort, werd overtuigd door de argumenten van de EHBO-vereniging. Het resultaat mag worden gezien tegen de achtergrond van alles wat de EHBO in Riel al jarenlang presteert, dankzij de inzet van bestuur en leden.
Die activiteiten zijn, los van het “gewone” EHBO-werk indrukwekkend, met onder meer
achttien verbandposten, geplaatste AED’s en
gesubsidieerde opleidingen voor reanimatie. ‘Als vereniging doen we heel veel om onze financiële positie gezond te houden’, besluit
Henk Aerts. ‘We hebben een donateursactie, zijn present tijdens de Kerstmarkt, doen carnavalsacties.
We laten ons zien waar dat maar kan.’ De EHBO-vereniging staat middenin de samenleving en beseft heel goed dat ook de politiek haar zegje doet, maar dat een gedegen weerwoord tot resultaat kan leiden.

Laat ook van u horen! Heeft u ook ervaringen op het gebied van bovenstaande kwestie? Laat het ons weten en mail uw reactie naar redactie@nationalebond.nl. Inzendingen kunnen gedeeld worden op de website van de Nationale Bond. Ook andere dilemma’s, situaties of kwesties die u voor wilt leggen aan andere vrijwillige EHBO’ers zijn welkom. Deze kunnen dan in Eerste Hulp gepubliceerd worden, in geredigeerde vorm en desgewenst anoniem.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in