Category Archive: Bestuur

 1. Overleg met Het Oranje Kruis

  Leave a Comment

  In december hebben de koepelorganisaties (Nationale Bond, Limburg en Noord-Brabant) een gezamenlijke brief gestuurd aan Het Oranje Kruis, omdat zij zich zorgen maakten over het uitbreiden van de examenstof in deze periode. De KNV heeft dat ook aangegeven. Verenigingen organiseren nauwelijks of geen opleidingen en hebben ook geen inkomsten, omdat de evenementen zijn geannuleerd. Het Oranje Kruis heeft als reactie voorgesteld om met elkaar in gesprek te gaan. Het gesprek heeft recent plaatsgevonden.
  Het Oranje Kruis gaf aan dat er al langer is gesproken over het opnemen van de tourniquet en ‘stop de bloeding’ in de examenstof. Daarmee was als invoerdatum 1 januari 2021 voor haar een logische datum. Verenigingen hoeven op zich geen hoge kosten te maken, omdat er genoeg alternatieve verbandmiddelen als geschikt oefenmateriaal in omloop zijn. De koepels begrijpen de afweging van Het Oranje Kruis, maar geven aan dat de timing ongelukkig is. Daarbij wordt de wens uitgesproken om net zoals dat in het verleden gebruikelijk was weer op regelmatige basis overleg te hebben met elkaar. Dan kunnen EHBO-organisaties namens de aangesloten verenigingen aangeven hoe over bepaalde onderwerpen wordt gedacht en ook de verenigingen informeren. Er wordt afgesproken om dit weer op te pakken.

  Een ander onderwerp dat werd besproken was het EHBO-diploma. Het is tegenwoordig gebruikelijk om geen pasjes meer uit te geven, omdat veel mensen hun pasjes op hun telefoon kunnen opslaan en het beter voor het milieu is. Het Oranje Kruis kiest daar ook voor en geeft verenigingen nog wel de keuze om tegen betaling een pasje aan te vragen. We begrijpen dat het voor verenigingen als een verhoging van de kosten voelt, maar volgen de gedachte van Het Oranje Kruis ook. We moeten gezamenlijk werken aan een vermindering van papier en plastic. Voor leden die graag iets tastbaars in de portemonnee willen hebben, is het nog altijd mogelijk om een diploma te printen.

 2. Digitaal in gesprek met elkaar en met het landelijk bestuur

  Leave a Comment

  Op donderdag 6 mei houden we om 20:00 uur een digitale bijeenkomst voor bestuursleden van  verenigingen. De bedoeling is om met elkaar bij te praten en te horen hoe het binnen de verenigingen gaat. Helaas lukt het niet om fysiek bij elkaar te komen. Daarom zijn er ook geen regiobijeenkomsten meer georganiseerd en willen we kijken of het een alternatief is om digitaal met elkaar in gesprek te gaan. Als u vragen heeft waar u tijdens de bijeenkomst een antwoord op wilt krijgen dan vragen wij u deze vragen vooraf te mailen naar secretariaat@nationalebond.nl. U moet ook een bericht sturen om een link te ontvangen voor de bijeenkomst.

 3. Wij zoeken een enthousiaste penningmeester

  Leave a Comment

  De Nationale Bond voor EHBO is een landelijke organisatie. Een landelijke organisatie met heel veel vrijwilligers. Het zijn de vrijwilligers die het doen. Zij besturen hun vereniging, organiseren opleidingen, regelen eerste hulp tijdens evenementen, onderhouden contacten enz. De grootste groep vrijwilligers zijn de verenigingsleden; zij zijn gediplomeerd (diploma Eerste Hulp) en onmisbaar. Het landelijk bestuur ondersteunt verenigingen met les- en informatiemateriaal, informatie over het besturen van de vereniging, werven van vrijwilligers etc. De landelijke organisatie wordt op haar beurt weer ondersteund door een verenigingsbureau. Op dit moment is het bureau in Ede gehuisvest. Het landelijk bestuur bestaat op dit moment uit een voorzitter, secretaris, penningmeester a.i. en drie algemene bestuursleden. Dit jaar ontstaat er door het vertrek van de penningmeester een vacature in het bestuur. 

  Maatschappelijke ontwikkelingen

  Het bestuur van de Nationale Bond speelt in op de landelijke ontwikkelingen en zet nadrukkelijk in op vernieuwing en ontwikkeling. Dat uit zich in onze structuur en dienstverlening en op de wijze waarop wij lesstof aanbieden. Het is niet meer vanzelfsprekend om een (langdurig) verenigingslidmaatschap aan te gaan. Dit betekent dat wij steeds op zoek zijn naar nieuwe toegevoegde waarde voor- en verbinding met onze leden. In 2016 hebben wij de tweede druk uitgebracht van ons eigen lesboek EHBO Leren & Doen. Onze organisatie is ambitieus en moet het zonder subsidiegelden doen. De exploitatie vindt plaats op basis van ontvangen contributies en opbrengsten van het lesboek.

  De penningmeester

  De uitvoerende werkzaamheden (o.a. de facturatie, bijwerken van de administratie, debiteuren beheer, etc) zijn ondergebracht bij het verenigingsbureau. De penningmeester onderhoudt contact met het verenigingsbureau en stemt inhoudelijke zaken met hen af. Kerntaken van de penningmeester zijn:

  • Verantwoordelijk voor het financieel beleid en beheer
  • Opstellen van het jaarverslag en maken van de begroting
  • andere met de functie samenhangende taken

  Daarnaast wordt van de penningmeester verwacht dat hij zich wat breder inzet in de vorm van commerciële activiteiten, zoals contact met leveranciers en andere voor de bond belangrijke gesprekspartners en meedenkt over de continuïteit van de organisatie. Het bestuur organiseert een paar keer per jaar bijeenkomsten in de regio. Het is gewenst als de penningmeester daarbij aanwezig is. 

  Van bestuursleden wordt verwacht dat zij (ook) zelfstandig kunnen werken, enige ervaring hebben opgedaan als bestuurslid en goed met vrijwilligers kunnen omgaan.

  Tijdsbeslag

  Voor de functie geldt een tijdsbeslag van ca. 1 à 2 dagen per maand, bijzondere activiteiten zoals algemene ledenvergadering of presentie in een regio, buiten beschouwing gelaten. Voor de uitoefening van de functie is een vergoeding van kosten mogelijk. Bestuursvergaderingen vinden op dit moment op zaterdag plaats. Dat kan ook gewijzigd worden in avonduren of een doordeweekse dag.

  Reacties

  Heb je interesse in het penningmeesterschap bij een dynamische vereniging of heb je vragen? Neem dan contact op met Marijke van Beukering, voorzitter van de Nationale Bond. Zij is bereikbaar via voorzitter@nationalebond.nl.

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in