Author Archives: Anne-Bregtje

 1. IGJ: Aankondiging pilot Toezicht Evenementenzorg

  Leave a Comment

  Evenementenzorgorganisaties vallen onder de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en daarmee onder het toezicht van de IGJ.
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) start met een pilot in het toezicht op evenementenzorg. Omdat de inspectie nog niet eerder toezicht hield op basis van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ), voert zij eerst een aantal pilotbezoeken uit. Daarmee wil zij bijdragen aan het stimuleren van de implementatie van de VNEZ. De inspectie bezoekt een aantal evenementen en kijkt daar naar de kwaliteit van zorg. Hiervoor gebruikt zij het toetsingskader zoals gepubliceerd op de website van de IGJ. Het toetsingskader is gebaseerd op wet- en regelgeving en de VNEZ.

  Drie thema’s staan centraal in het toezicht op evenementenzorg:
  1.    Deskundigheid, bevoegdheid en bekwaamheid van de eerstehulpverlener en zorgprofessional
  2.    Inrichting, veiligheid en hygiëne van de zorgpost
  3.    Goed bestuur van de evenementenzorgorganisatie

  Van de pilotbezoeken stelt de inspectie een rapport op dat zij publiceert op haar website. De inspectie evalueert de pilotbezoeken en bepaalt aan de hand daarvan het vervolg.

  Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

 2. Vervolg Veldnorm Evenementenzorg

  Leave a Comment

  Enquête Ontwikkeling en Branche


  De eerste versie van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) werd op 1 maart 2019 gepresenteerd en sinds 1 januari 2022 is de inhoud definitief. Door de corona pandemie heeft de evenementenzorg grotendeels stilgelegen en daarmee ook de verdere ontwikkeling van de VNEZ. Inmiddels zijn evenementen weer mogelijk en wordt volop evenementenzorg geleverd. Veel EZO’s hebben de VNEZ deels of volledig geïmplementeerd. Tijd om naar de toekomst te kijken.

  In deze vragenlijst inventariseert de Projectgroep Veldnorm Evenementenzorg hoe de veldpartijen en relevante organisaties de verdere ontwikkeling en borging van de VNEZ zien en of er behoefte is aan bijvoorbeeld een branche- of belangenvereniging.
  U kunt deze vragenlijst invullen via deze link: Open de vragenlijst

 3. Inzamelactie Oekraïne

  Leave a Comment

  Voor Helpthemtosafety is men aan het inzamelen voor de vluchtelingen uit Oekraiïne zowel via ambulancedienst Gelderland zuid als via EHBO vereniging Bergharen Hernen en Leur. Alle EHBO materialen (mag over datum zijn), afgeschreven AED’s, zorgmaterialen, hygiënische materialen etc etc zijn meer dan welkom. Het inzamelpunt is in Uden. Bel 06-40049700 of mail naar helpthemtosafety@gmail.com of chat via onderstaande Facebookpagina.

  https://www.facebook.com/helpthemtosafety

 4. Update Veldnorm Evenementenzorg

  Leave a Comment

  Eind 2021 is een update Veldnorm Evenementenzorg gestuurd. Diverse verenigingen werken al met deze normering bij het verlenen van Eerste Hulp bij evenementen.

  Per 1 januari 2022 is deze Veldnorm definitief geworden.

  De afgelopen twee jaren hebben in het teken gestaan van het coronavirus en waren er nagenoeg geen evenementen.

  Daarom wordt er nog niet gehandhaafd op toepassing van de veldnorm.

  Daarnaast hebben de evenementenzorgorganisaties Eerste Hulp [EZO-EH] de invoering van VNEZ nog niet volledig afgerond. Daarbij zullen ook nog niet alle evenementenzorgverleners volledig zijn opgeleid. De projectgroep is in het eerste kwartaal van 2022 voornemens om een aantal sessies te gaan organiseren om vragen die er leven te beantwoorden en om organisaties te ondersteunen bij het toepassen van de VNEZ. Deze vragen zullen op de website van Evenementenzorg worden gepubliceerd.

  Vanuit de Nationale Bond zijn we voornemens om in het laatste kwartaal op afdelingsniveau [regio’s] trainingen te gaan verzorgen voor hulpverlening bij evenementen. Daarnaast zal op de website de informatie worden aangepast.

  De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd [IGJ] gaat een pilot-toezichtproject starten naar de kwaliteit van evenementenzorg. Hiervoor heeft de inspectie een toetsingskader opgesteld, na overleg met verschillende partijen, waaronder de werkgroep van de Veldnorm.

  De inspectie vindt het belangrijk dat burgers kunnen rekenen op goede zorg wanneer zij die nodig hebben tijdens een evenement.

  Zijn er vragen, wend je tot de bestuurders van je koepel.

 5. Voortgang van de fusie – februari 2022

  Leave a Comment

  De 3 koepelorganisaties, te weten EHBO Noord-Brabant, EHBO Limburg en de Nationale Bond, zijn op zaterdag 19 februari 2022 weer voor de achtste keer samengekomen te Waalre om de fusiebesprekingen voort te zetten. In dit overleg waren ook de leden van de werkgroepen uitgenodigd.

  Door de verschillende werkgroepen, is hard gewerkt en zijn er stappen gemaakt.

  Per werkgroep zal de stand van zaken worden vermeld.

  WG 1 – statuten, HR, nieuwe naam en logo
  De statuten en het huishoudelijk reglement zijn door de notaris akkoord bevonden. Elke fusiepartner kan deze inzien. Ook is het nieuwe logo door de werkgroep en fusiepartners vastgesteld. Deze zal op de gezamenlijke vergadering worden gepresenteerd. In principe is deze werkgroep klaar met haar werkzaamheden.
  Belangrijk voor de verenigingen is, dat zij niet direct nieuwe statuten of nieuw huishoudelijk reglement moeten maken vanwege de fusie. De verenigingen zijn zelfstandige organisaties en de doelstellingen zijn niet gewijzigd.

  Wel hebben de verenigingen natuurlijk nog te maken met de WBTR. Dat betekent dat verenigingen op een gegeven moment moeten voldoen aan deze wet en hun statuten daarmee moeten aanpassen. We zullen hier verenigingen ook op wijzen.

  WG 2 – invullen van bestuurs-vacatures
  Door deze werkgroep zijn de functiebeschrijvingen opgesteld. Er is samenwerking gezocht met een wervingsbureau om te zoeken naar een nieuwe voorzitter. Daarbij zullen de fusiepartners binnen haar bestanden ook kijken naar toekomstige bestuurders. De functieprofielen staan op de website. Klik hier voor de vacature van voorzitter en hier voor de andere vacatures.

  WG 3 – Financiën
  Deze werkgroep is eveneens bij elkaar geweest. De werkgroep heeft gekeken naar de vaste uitgaven. Het wachten is op bijv de verzekeringen. Daarna kan een voorstel worden gedaan voor de hoogte van de contributie.

  WG 4 – Onderscheidingen
  In deze vergadering werden nog enkele kleine aanpassingen gedaan, waarna het nieuwe onderscheidingsreglement is goedgekeurd. Het wordt een puntensysteem zodat het een objectief geheel wordt. Het bestuur neemt een besluit over toekenning na voordracht van de vereniging.
  Er wordt nog later gekeken hoe de onderscheidingen eruit gaan zien in combinatie met het nieuwe logo. Het reglement staat op de website. Klik hier voor het reglement.

  WG 5 – Verzekeringen
  De werkgroep heeft een inventarisatie gemaakt en er zijn offertes opgevraagd. Daarna worden voorstellen gedaan welke verzekeringen er kunnen komen en bij welke maatschappij de verzekering wordt afgesloten.  
  WG 6 – Inhoud – stukken voor de ALV – beleidsplan – samengaan – communicatie
  In deze werkgroep is een concept agenda voor de ALV besproken en een conceptbeleidsplan voor de rest van 2022 opgesteld.
  Ook is het vergelijkingsschema van de drie Koepels nagelopen. Nagenoeg is op alle beleidsterreinen overeenstemming bereikt.

 6. Oproep bijwerken contactgegevens

  Leave a Comment

  Er is een app ontwikkeld waar leden en niet-leden zich kunnen inschrijven voor lessen. En verenigingen evenementen/activiteiten kunnen aangeven waar leden zich voor kunnen opgeven. Daarom vriendelijk verzoek aan alle verenigingen om de contactgegevens in de online ledenadministratie te controleren en waar nodig aan te passen. Er volgt nog een handleiding voor verenigingen. De app is nu via Appstore en Google te downloaden.

  Bij vragen kunt u een mail sturen aan het secretariaat: secretariaat@nationalebond.nl. Bij voorbaat dank.

 7. Voortgang van de fusie – januari 2022

  Leave a Comment

  Op donderdag 6 januari jl. kwamen de vertegenwoordigers van EHBO Noord-Brabant, EHBO Limburg en de Nationale Bond bij elkaar om de fusiebesprekingen voort te zetten. Met veel frisse energie werden volgende stappen gezet. Er zijn afspraken gemaakt over het proces en de planning. De bedoeling is om medio april de documenten gereed te hebben die aan bod komen tijdens de oprichtingsvergadering op 11 juni.
   
  Bij de Nationale Bond is het sinds een paar jaar gebruikelijk om de vergaderstukken van de algemene ledenvergadering op de website te publiceren. De documenten die gereed zijn worden daar zodra het kan gepubliceerd. Zo kunnen alle verenigingen tijdig kennis nemen en ook al vragen en opmerkingen doorgeven. De algemene ledenvergadering op 11 juni zal een volle agenda kennen en om de vergadering toch vlot te laten verlopen wordt voor deze werkwijze gekozen.
   
  De eerste werkgroep die bezig is om de werkzaamheden af te ronden is de werkgroep onderscheidingen. De drie besturen hebben ingestemd met een nieuw reglement onderscheidingen. Dit reglement en een notitie met meer informatie over het reglement zal binnenkort op de site gepubliceerd worden. Houd daarom de site in de gaten: https://www.ehbonationalebond.nl/fusie/. Je vindt daar ook de voortgangsrapportages en eerdere nieuwsberichten.
   
  De volgende werkgroep die haar werkzaamheden bijna gereed heeft is de werkgroep statuten, HR, nieuwe naam en logo. De verwachting is dat tijdens het volgende overleg in februari de concept-statuten en het concept-HR kunnen worden vastgesteld en ook op de site geplaatst.
   
  De vier andere werkgroepen (bestuursvacatures, financiën, verzekeringen en inhoud) zijn een of meer keren bij elkaar geweest. Zij zijn op dreef en bezig om met concrete voorstellen te komen. In de volgende nieuwsbrief zal daar aandacht aan worden besteed.

 8. Bijwerken ledenadministratie

  Leave a Comment

  Begin februari worden door het secretariaat van de Nationale Bond voor EHBO de contributiefacturen weer verstuurd. Daarvoor is het van belang dat de ledenadministratie actueel is. Heeft u wijzigingen in uw ledenbestand, verwerk deze dan uiterlijk 1 februari in de online ledenadministratie. Als u probleem heeft met inloggen of andere vragen heeft kunt u een mail sturen aan het secretariaat: secretariaat@nationalebond.nl. Bij voorbaat dank.

 9. 18 september open dag Medicall Live Support

  Leave a Comment

  Op zaterdag 18 september 2021 organiseert Medicall Live Support een open dag van 9.00 – 15.00 uur. Een dag dat afdelingen en belangstellenden welkom zijn.

  Met onder andere een presentatie nieuwe verbandmiddelen volgens de nieuwste richtlijnen van het Oranje Kruis en AMBU lijn nieuwe reanimatiepoppen (IQF).

  Meer informatie zie: www.medicalllifesupport.nl.

 10. 2 oktober EHBO BHV Docentendag

  Leave a Comment

  Op 2 oktober is de EHBO BHV Docentendag in Zeist, georganiseerd door WebEdu, Fides First Aid en EHBO BHV Midden Nederland.

  Het programma bestaat uit twee plenaire sessies en vier workshops. Wiebe de Vries is een van de sprekers. Tijdens deze dag wordt ook het nieuwe EHBO boek Leren&Doen gepresenteerd.

  Aan deze scholingsdag zijn er accreditatiepunten toegekend door HOK.

  Meer informatie over de EHBO BHV Docentendag en inschrijven is te vinden op de website: www.ehbo-bhv-nederland.nl/ag-28262-7-131920/agenda/ehbo_bhv_docentendag_2021.html.

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in