Author Archives: ehbo

 1. App voor verenigingen

  Leave a Comment

  Tijdens de ALV is een presentatie gehouden over de app voor verenigingen. Deze app is nu een jaar in gebruik en steeds meer verenigingen maken gebruik van de app. Met de app kunnen verenigingen heel makkelijk hun leden bereiken. In de app kan de vereniging activiteiten zoals herhalingslessen of de inzet op evenementen aangeven. Leden kunnen vervolgens zich via de app inschrijven. De app maakt een koppeling met de online ledenadministratie van de vereniging. In het kenniscentrum staan twee handige handleidingen. Klik hier voor de handleidingen.

  Sinds de lancering hebben de eerste gebruikers van de app (enthousiaste leden van onze vereniging) input geleverd en is de app nog verder uitgebreid met handige functies. Zo is het nu ook mogelijk om met verschillende verenigingen samen een cursus te organiseren en leden via de app in te laten schrijven.

  Hieronder vind je een deel van de presentatie zoals tijdens de ALV gehouden.

 2. Nieuw lesboek Evenementenzorg binnenkort beschikbaar

  Leave a Comment

  In Nederland worden jaarlijks veel evenementen georganiseerd, zoal festivals, sportevenementen, Koningsdag en nog veel meer. Hiervoor is de inzet van zowel eerstehulpverleners als van zorgprofessionals vereist. Sinds 2022 is de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) van kracht om de zorgverlening op een evenement in goede banen te leiden.

  Evenementenzorg is de nieuwe uitgave voor eerstehulpverleners (Evenementen EH) en zorgprofessionals (Basiszorg) die actief zijn op evenementen en aan de Veldnorm Evenementenzorg willen voldoen. Aan de hand van de ABCDE-benadering en de principes van crew resource management (CRM) worden optimale zorgverlening en effectieve samenwerking aangeleerd.

  Evenementenzorg is een zeer rijk en compleet boek voor de eerstehulpverlener en voor de zorgprofessional, voor iedereen die met evenementenzorg te maken krijgt.

  Het is een handzaam boek met veel informatie en kan als verdieping of handleiding gebruikt worden door alle zorgverleners, evenementenzorgorganisaties en organisatoren van evenementen. Het dient ook als opleidingsboek voor eerste hulp op evenementen.

  Het boek is vanaf eind maart leverbaar en nu al via onze Webshop te bestellen.

 3. EHBO op school

  Leave a Comment

  Op initiatief van het Nederlandse Rode Kruis is een petitie aangeboden om EHBO-lessen aan te bieden aan leerlingen vanaf 14 jaar op middelbare scholen. De Nationale Bond omarmt dat initiatief omdat het belangrijk is dat er veel meer EHBO-kennis is in Nederland. Zoals het er nu naar uitziet kunnen scholen vanaf komend schooljaar uit een keuzemenu kiezen om EHBO aan te bieden en wordt daarvoor ook door het rijk geld beschikbaar gesteld.

  Kijk hier voor een aangesloten EHBO-vereniging bij uw middelbare school in de buurt of hier voor het cursusaanbod.

 4. Nieuw pakket verzekeringen

  Leave a Comment

  De Nationale Bond EHBO en Aon werken samen om een pakket verzekeringen aan te bieden voor de aangesloten verenigingen. Op verzoek van de Nationale Bond is dit pakket een cafetariamodel.

  De volgende verzekeringen kunnen via het cafetariamodel worden afgenomen:

  • Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB)
  • Bestuurders- en Commissarissen aansprakelijkheidsverzekering (BCA)
  • Collectieve Ongevallenverzekering (COV)
  • Inventaris/inboedelverzekering
  • Transport goederen (transport van de AED bijv)
  • Rechtsbijstandsverzekering

  Verenigingen kunnen zelf kiezen welke verzekeringen ze willen afsluiten en welke dekking daarbij passend is. Meer informatie is terug te vinden op onze pagina Verzekeringspakket voor verenigingen.

  Tijdens de algemene vergadering van 11 juni 2022 is gevraagd of er een mogelijkheid is om een rechtsbijstandsverzekering collectief af te sluiten. Het bestuur heeft daarover informatie opgevraagd en zal verenigingen daar nader over informeren.

 5. Terugblik extra algemene vergadering

  Leave a Comment

  Op zaterdag 11 juni kwamen meer dan 60 leden naar De Bilt voor de extra algemene vergadering. Digitaal namen nog eens 16 mensen deel aan de vergadering. De vergadering stond geheel in het teken van de wijziging van de statuten en de fusie met EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant.

  Terugblik fusietraject, vaststellen nieuwe statuten en HR
  De scheidend voorzitters van EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant vertelden over het fusieproces en bedankten de verenigingen en overige bestuursleden. Bij de behandeling van de statuten en het huishoudelijk reglement werden nog enkele vragen gesteld. Daarna stemden de aanwezigen unaniem in met de wijziging. Vervolgens werd het nieuwe logo onthuld en gingen alle bestuursleden die betrokken waren met elkaar op de foto.

  Reglement onderscheidingen
  Op de agenda stond verder het nieuwe reglement onderscheidingen. Dit werd zonder aanpassing aangenomen en verenigingen zijn blij met de mogelijkheid om vrijwilligers eerder in het zonnetje te zetten. Zoals al eerder aangegeven hopen wij dat verenigingen nog eens goed in hun ledenbestand kijken of er geen leden zijn die misschien zijn overgekomen van een andere vereniging en al lang in aanmerking zouden kunnen komen voor een onderscheiding.

  Pakket verzekeringen
  Bij EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant werd gebruik gemaakt van collectieve verzekeringen. Dat was al een tijd niet meer het geval bij de Nationale Bond. Tijdens de vergadering is het voorstel gedaan om voor de verenigingen met een cafetariamodel te werken. Op een site van AON kunnen verenigingen dan precies zien welke verenigingen zij kunnen afsluiten en hoeveel premie ze daarvoor moeten betalen. Binnenkort volgt op de site meer informatie en zullen verenigingen een bericht ontvangen met meer informatie en een aanvraagformulier.

  Verkiezing bestuursleden
  Maar liefst zes nieuwe bestuursleden hebben zich aangemeld voor het bestuur. Er is nog een vacature voor een bestuurslid uit Limburg. De nieuwe bestuursleden zijn bij acclamatie gekozen. Daarna droeg Marijke de ‘voorzittershamer’ symbolisch over aan haar opvolger Dick Bogers. Van het oude bestuur werd afscheid genomen en het nieuwe bestuur nam plaats achter de bestuurstafel.

  Overige
  Tijdens de rondvraag werden vragen gesteld over het registreren van leden/verenigingen in de ledenadministratie, hoe regio’s/districten worden gevormd en over Stichting FAST. De sfeer tijdens de extra vergadering was goed. Binnenkort zullen de concept-notulen op de site worden geplaatst.

  Aan het eind van de vergadering waren verschillende relaties van de Nationale Bond uitgenodigd. Vertegenwoordigers van Het Oranje Kruis en EHBO Nederland waren op deze uitnodiging ingegaan en maakten kennis met het bestuur.

 6. Vacature in het bestuur

  Leave a Comment

  Tijdens de ALV van 11 juni 2022 zijn de voorzitter en vijf bestuursleden in functie gekozen. Er is nu nog een vacature van algemeen bestuurslid. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat van een vereniging van EHBO Limburg.

  Van een kandidaat-bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij (ook) zelfstandig kan werken, ervaring heeft opgedaan als bestuurslid en goed met vrijwilligers kan omgaan. Affiniteit met EHBO is een pré.

  De vacaturetekst vind je hieronder of kun je apart downloaden om te mailen aan geïnteresseerde kandidaten. Geïnteresseerde kandidaten kunnen informatie opvragen door een bericht te sturen naar het volgende mailadres of een reactie met cv te sturen te sturen naar: voorzitter@nationalebond.nl.

  Bestuurslid (algemeen)
  Voor het nieuw te vormen bestuur zijn wij  op zoek naar 1 of meer algemeen bestuursleden. De taken van het bestuurslid kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • vrijwilligersmanagement
  • het onderhouden van contacten met onze verenigingen
  • het bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van Eerste Hulp
  • PR/communicatie

  Tijdsbeslag voor alle bestuursfuncties
  Voor de functie geldt een tijdsbeslag van ca. 1 à 2 dagen per maand, bijzondere activiteiten zoals algemene ledenvergaderingen of presentie in een regio, buiten beschouwing gelaten. Voor de uitoefening van de functie is een vergoeding van kosten mogelijk. Bestuursvergaderingen vinden op dit moment overdag plaats. Dat kan ook gewijzigd worden in avonduren of digitaal.

 7. Nieuw logo

  Leave a Comment

  Vandaag is tijdens de algemene vergadering het nieuwe logo van de Nationale Bond onthuld. Het is een fris nieuw logo en het bestuur hoopt dat verenigingen er veelvuldig gebruik van zullen maken. In ieder geval op de eigen websites en briefpapier. Daarna als er materialen moeten worden vervangen, zoals een vlag dan hopen we dat daarvoor ook het nieuwe logo wordt gebruikt. Zo zorgen we met alle verenigingen samen dat we goed zichtbaar zijn.

  Om het verenigingen makkelijker te maken kan het logo hieronder in verschillende vormen worden gedownload.

 8. Veelgestelde vragen over de veldnorm evenementenzorg

  Leave a Comment

  Tijdens de algemene vergadering in mei kwam de veldnorm evenementenzorg uitgebreid aan bod. Het blijkt dat sommige verenigingen worstelen met de veldnorm. Er gaan ook wilde verhalen de ronde over wat je als vereniging allemaal moet doen en laten en ook dat je als vrijwilliger zonder veel extra opleiding niet meer op een evenement zou kunnen staan. Daarom hebben we in een presentatie nog even alles op een rijtje gezet.

  Op onze pagina over de veldnorm vind je nog veel meer informatie. Ook kun je daar een presentatie vinden die nog meer informatie geeft over de veldnorm.

 9. Onderscheidingen

  Leave a Comment

  Het is een mooi en goed gebruik binnen onze organisatie om leden die al jarenlang hun EHBO-diploma geldig houden of zich belangeloos inzetten voor de vereniging te onderscheiden. Daarvoor hebben we jaarspeldjes en onderscheidingen. Omdat er ook leden verhuizen of van andere verenigingen komen kan het zijn dat een lid te kort is ingeschreven bij de vereniging en daarom niet in aanmerking lijkt te komen. En dat kan weer tot teleurstelling of scheve gezichten leiden. Bij oude diploma’s kun je uit de eerste twee cijfers van het diplomanummer halen wanneer iemand zijn diploma heeft gehaald. En van sommige leden is bekend dat ze ergens anders eerder lid zijn geweest. Het kan geen kwaad om de ledenadministratie door te spitten en op zoek te gaan naar deze kanjers die mogelijk over het hoofd worden gezien.
   
  In de zomer beginnen de gemeenten met de aanvragen voor koninklijke onderscheidingen voor de volgende lintjesregen. Vraag gerust bij de gemeente na of een lid voor een koninklijke onderscheiding in aanmerking kan komen. De Nationale Bond krijgt soms het verzoek voor ondersteuningsverklaringen waaraan van harte wordt meegewerkt.

 10. Terugblik ALV 2022

  Leave a Comment

  Op zaterdag 14 mei werd de algemene ledenvergadering (ALV) 2022 gehouden. De opkomst was goed en de vergadering verliep in een prettige sfeer waarbij er bij sommige onderwerpen wat langer werd stilgestaan en over werd gediscussieerd.

  Na de opgedane ervaringen als gevolg van corona nam opnieuw een aantal EHBO-verenigingen digitaal deel aan de vergadering. Helaas verliep dit minder vlekkeloos dan vorig jaar. Voor de volgende vergadering zullen we daar actie op ondernemen.

  Op de agenda stond de wijziging van de statuten. Om de statuten te kunnen wijzigen is een vereist aantal verenigingen nodig (quorum). Dit quorum was niet aanwezig. Daar was met het opstellen van de agenda al rekening mee gehouden door de agenda op te splitsen in 2 delen. Het eerste deel is afgehandeld tijdens deze ALV. Daarbij is de rondvraag als extra punt toegevoegd aan het eerste deel. Op 11 juni volgt een extra ledenvergadering en zullen de agendapunten van deel 2 aan bod komen.

  Het verslag van de vorige ledenvergadering en het jaarverslag werden goedgekeurd. De kascontrolecommissie deed verslag over de financiële stukken 2021. De verenigingen bedankten de commissie voor haar werkzaamheden. Aan het bestuur werd décharge gegeven voor het gevoerde financieel beleid.

  Stichting FAST, een vast punt op de agenda waar nooit lang bij werd stilgestaan, nam nu meer tijd in beslag. Het voorstel van het bestuur is om FAST nieuw leven in te blazen en deze stichting de opdracht mee te geven plannen te ontwikkelen en uit te werken ten behoeve van de verenigingen van de Nationale Bond. Daarvoor is wel een fonds nodig. Het bestuur stelde voor om een lening te verstrekken. De kandidaat-voorzitter van de Nationale Bond was ook aanwezig en gaf zijn mening. De aanwezige verenigingen gingen met elkaar en met het bestuur in gesprek over het voorstel van het bestuur. Het voorstel wordt omarmd en voor de lening wordt afgesproken dat de besturen van de Nationale Bond en Stichting FAST eerst samen verder praten en op de volgende ledenvergadering met een voorstel komen.

  Het volgende punt was het bijpraten over landelijke ontwikkelingen. Aan bod kwam onder meer de samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis bij de covid test- en vaccinatiestraat en de veldnorm evenementenzorg.

  Hieronder kunt u het verslag van deze vergadering lezen. Het bestuur dankt alle aanwezigen voor de constructieve vergadering en het gestelde vertrouwen. De extra algemene vergadering is gepland op zaterdag 11 juni 2022.

  Verslag ALV 14 mei 2022

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in