Category Archive: Fusie

 1. Terugblik extra algemene vergadering

  Leave a Comment

  Op zaterdag 11 juni kwamen meer dan 60 leden naar De Bilt voor de extra algemene vergadering. Digitaal namen nog eens 16 mensen deel aan de vergadering. De vergadering stond geheel in het teken van de wijziging van de statuten en de fusie met EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant.

  Terugblik fusietraject, vaststellen nieuwe statuten en HR
  De scheidend voorzitters van EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant vertelden over het fusieproces en bedankten de verenigingen en overige bestuursleden. Bij de behandeling van de statuten en het huishoudelijk reglement werden nog enkele vragen gesteld. Daarna stemden de aanwezigen unaniem in met de wijziging. Vervolgens werd het nieuwe logo onthuld en gingen alle bestuursleden die betrokken waren met elkaar op de foto.

  Reglement onderscheidingen
  Op de agenda stond verder het nieuwe reglement onderscheidingen. Dit werd zonder aanpassing aangenomen en verenigingen zijn blij met de mogelijkheid om vrijwilligers eerder in het zonnetje te zetten. Zoals al eerder aangegeven hopen wij dat verenigingen nog eens goed in hun ledenbestand kijken of er geen leden zijn die misschien zijn overgekomen van een andere vereniging en al lang in aanmerking zouden kunnen komen voor een onderscheiding.

  Pakket verzekeringen
  Bij EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant werd gebruik gemaakt van collectieve verzekeringen. Dat was al een tijd niet meer het geval bij de Nationale Bond. Tijdens de vergadering is het voorstel gedaan om voor de verenigingen met een cafetariamodel te werken. Op een site van AON kunnen verenigingen dan precies zien welke verenigingen zij kunnen afsluiten en hoeveel premie ze daarvoor moeten betalen. Binnenkort volgt op de site meer informatie en zullen verenigingen een bericht ontvangen met meer informatie en een aanvraagformulier.

  Verkiezing bestuursleden
  Maar liefst zes nieuwe bestuursleden hebben zich aangemeld voor het bestuur. Er is nog een vacature voor een bestuurslid uit Limburg. De nieuwe bestuursleden zijn bij acclamatie gekozen. Daarna droeg Marijke de ‘voorzittershamer’ symbolisch over aan haar opvolger Dick Bogers. Van het oude bestuur werd afscheid genomen en het nieuwe bestuur nam plaats achter de bestuurstafel.

  Overige
  Tijdens de rondvraag werden vragen gesteld over het registreren van leden/verenigingen in de ledenadministratie, hoe regio’s/districten worden gevormd en over Stichting FAST. De sfeer tijdens de extra vergadering was goed. Binnenkort zullen de concept-notulen op de site worden geplaatst.

  Aan het eind van de vergadering waren verschillende relaties van de Nationale Bond uitgenodigd. Vertegenwoordigers van Het Oranje Kruis en EHBO Nederland waren op deze uitnodiging ingegaan en maakten kennis met het bestuur.

 2. Nieuw logo

  Leave a Comment

  Vandaag is tijdens de algemene vergadering het nieuwe logo van de Nationale Bond onthuld. Het is een fris nieuw logo en het bestuur hoopt dat verenigingen er veelvuldig gebruik van zullen maken. In ieder geval op de eigen websites en briefpapier. Daarna als er materialen moeten worden vervangen, zoals een vlag dan hopen we dat daarvoor ook het nieuwe logo wordt gebruikt. Zo zorgen we met alle verenigingen samen dat we goed zichtbaar zijn.

  Om het verenigingen makkelijker te maken kan het logo hieronder in verschillende vormen worden gedownload.

 3. Voortgang van de fusie – februari 2022

  Leave a Comment

  De 3 koepelorganisaties, te weten EHBO Noord-Brabant, EHBO Limburg en de Nationale Bond, zijn op zaterdag 19 februari 2022 weer voor de achtste keer samengekomen te Waalre om de fusiebesprekingen voort te zetten. In dit overleg waren ook de leden van de werkgroepen uitgenodigd.

  Door de verschillende werkgroepen, is hard gewerkt en zijn er stappen gemaakt.

  Per werkgroep zal de stand van zaken worden vermeld.

  WG 1 – statuten, HR, nieuwe naam en logo
  De statuten en het huishoudelijk reglement zijn door de notaris akkoord bevonden. Elke fusiepartner kan deze inzien. Ook is het nieuwe logo door de werkgroep en fusiepartners vastgesteld. Deze zal op de gezamenlijke vergadering worden gepresenteerd. In principe is deze werkgroep klaar met haar werkzaamheden.
  Belangrijk voor de verenigingen is, dat zij niet direct nieuwe statuten of nieuw huishoudelijk reglement moeten maken vanwege de fusie. De verenigingen zijn zelfstandige organisaties en de doelstellingen zijn niet gewijzigd.

  Wel hebben de verenigingen natuurlijk nog te maken met de WBTR. Dat betekent dat verenigingen op een gegeven moment moeten voldoen aan deze wet en hun statuten daarmee moeten aanpassen. We zullen hier verenigingen ook op wijzen.

  WG 2 – invullen van bestuurs-vacatures
  Door deze werkgroep zijn de functiebeschrijvingen opgesteld. Er is samenwerking gezocht met een wervingsbureau om te zoeken naar een nieuwe voorzitter. Daarbij zullen de fusiepartners binnen haar bestanden ook kijken naar toekomstige bestuurders. De functieprofielen staan op de website. Klik hier voor de vacature van voorzitter en hier voor de andere vacatures.

  WG 3 – Financiën
  Deze werkgroep is eveneens bij elkaar geweest. De werkgroep heeft gekeken naar de vaste uitgaven. Het wachten is op bijv de verzekeringen. Daarna kan een voorstel worden gedaan voor de hoogte van de contributie.

  WG 4 – Onderscheidingen
  In deze vergadering werden nog enkele kleine aanpassingen gedaan, waarna het nieuwe onderscheidingsreglement is goedgekeurd. Het wordt een puntensysteem zodat het een objectief geheel wordt. Het bestuur neemt een besluit over toekenning na voordracht van de vereniging.
  Er wordt nog later gekeken hoe de onderscheidingen eruit gaan zien in combinatie met het nieuwe logo. Het reglement staat op de website. Klik hier voor het reglement.

  WG 5 – Verzekeringen
  De werkgroep heeft een inventarisatie gemaakt en er zijn offertes opgevraagd. Daarna worden voorstellen gedaan welke verzekeringen er kunnen komen en bij welke maatschappij de verzekering wordt afgesloten.  
  WG 6 – Inhoud – stukken voor de ALV – beleidsplan – samengaan – communicatie
  In deze werkgroep is een concept agenda voor de ALV besproken en een conceptbeleidsplan voor de rest van 2022 opgesteld.
  Ook is het vergelijkingsschema van de drie Koepels nagelopen. Nagenoeg is op alle beleidsterreinen overeenstemming bereikt.

 4. Voortgang van de fusie – januari 2022

  Leave a Comment

  Op donderdag 6 januari jl. kwamen de vertegenwoordigers van EHBO Noord-Brabant, EHBO Limburg en de Nationale Bond bij elkaar om de fusiebesprekingen voort te zetten. Met veel frisse energie werden volgende stappen gezet. Er zijn afspraken gemaakt over het proces en de planning. De bedoeling is om medio april de documenten gereed te hebben die aan bod komen tijdens de oprichtingsvergadering op 11 juni.
   
  Bij de Nationale Bond is het sinds een paar jaar gebruikelijk om de vergaderstukken van de algemene ledenvergadering op de website te publiceren. De documenten die gereed zijn worden daar zodra het kan gepubliceerd. Zo kunnen alle verenigingen tijdig kennis nemen en ook al vragen en opmerkingen doorgeven. De algemene ledenvergadering op 11 juni zal een volle agenda kennen en om de vergadering toch vlot te laten verlopen wordt voor deze werkwijze gekozen.
   
  De eerste werkgroep die bezig is om de werkzaamheden af te ronden is de werkgroep onderscheidingen. De drie besturen hebben ingestemd met een nieuw reglement onderscheidingen. Dit reglement en een notitie met meer informatie over het reglement zal binnenkort op de site gepubliceerd worden. Houd daarom de site in de gaten: https://www.ehbonationalebond.nl/fusie/. Je vindt daar ook de voortgangsrapportages en eerdere nieuwsberichten.
   
  De volgende werkgroep die haar werkzaamheden bijna gereed heeft is de werkgroep statuten, HR, nieuwe naam en logo. De verwachting is dat tijdens het volgende overleg in februari de concept-statuten en het concept-HR kunnen worden vastgesteld en ook op de site geplaatst.
   
  De vier andere werkgroepen (bestuursvacatures, financiën, verzekeringen en inhoud) zijn een of meer keren bij elkaar geweest. Zij zijn op dreef en bezig om met concrete voorstellen te komen. In de volgende nieuwsbrief zal daar aandacht aan worden besteed.

 5. Voortgang van de fusie – oktober 2021

  Leave a Comment

  Onderstaande tekst is opgesteld door EHBO Noord-Brabant en wordt gezamenlijk door de drie koepelorganisaties gedeeld, te weten EHBO Noord-Brabant, EHBO Limburg en de Nationale Bond. Het komt uit nieuwsbrief 7 van juli 2021.

  Voortgang van de fusie
  De drie koepelorganisaties, te weten EHBO Noord-Brabant, EHBO Limburg en de Nationale Bond, zijn op zaterdag 9 oktober 2021 weer samengekomen te Waalre om de fusiebesprekingen voort te zetten. In dit overleg waren ook de leden van de werkgroepen uitgenodigd.
   
  Door de verschillende werkgroepen, die werken aan diverse onderwerpen met betrekking tot deze fusie, is hard gewerkt en zijn er stappen gemaakt. Per werkgroep zal stand van zaken worden vermeld.
   
  WG 1 – statuten, HR, nieuwe naam en logo
  Er is een gesprek geweest met een notaris over de concept statuten en het huishoudelijk reglement. Er moeten nog enkele zaken in de nieuwe statuten worden opgenomen, zo ook de regels van de WBTR. De aangepaste statuten zullen, na goedkeuring van de notaris, weer worden voorgelegd aan deze deelnemers.
   
  Hierna zullen deze statuten en het huishoudelijk reglement aan de verenigingen worden voorgelegd, zodat in de samensmeltingsvergadering er alleen maar een klap op gegeven kan worden.
   
  Alle aanwezigen waren vol lof over het nieuwe voorgelegde logo.
   
  WG 2 – invullen van bestuur vacatures
  Deze werkgroep is aangevuld en komen snel bij elkaar om de inhoud te gaan bespreken.
   
  WG 3 – Financiën
  Ook deze werkgroep zal nog inhoudelijk met elkaar moeten overleggen. In de vergadering zijn wel wat suggesties gegeven, die men mee kan nemen.
   
  WG 4 – Onderscheidingen
  De werkgroep leden hebben een concept onderscheidingsreglement opgesteld met input van de drie respectievelijke reglementen. Vanuit de vergadering werden nog wat aanvullende opmerkingen gemaakt. In het volgend overleg is het nieuwe concept klaar om daarna te worden verzonden naar de verenigingen.
  Aan de leverancier zal gevraagd worden om een nieuw insigne te maken met het gebruik van het nieuwe loge.
   
  WG 5 – Verzekeringen
  Door omstandigheden van de watersnoodramp in Limburg kon één van de werkgroep leden niet tijdig aan dit voorstel werken. Op dit moment is een offerte geplaatst voor vier verzekeringen en bij drie Maatschappijen. De werkgroep leden zijn gevraagd om met een voorstel te komen welke verzekeringen wel nodig zijn en welke niet. Een uitgebreide discussie bij het samengaan, willen we hiermee voorkomen. Ook wordt de vrijwilligers verzekering van de gemeente en de verzekering bij een geldig EHBO-diploma van het Oranje Kruis in mee genomen.
   
  WG 6 – Inhoud – stukken voor de ALV – beleidsplan – samengaan – communicatie
  Deze werkgroep komt de komende tijd bij elkaar.
  Voorlopig is het streven om in juni 2022 te komen van drie naar één organisatie. Vandaag is wel gesteld, dat de werkgroepen in januari 2022 met hun documenten gereed moeten zijn.

 6. Voortgang van de fusie – juni 2021

  Leave a Comment

  Voortgang van de fusie
  Onderstaande tekst is opgesteld door EHBO Limburg en wordt gezamenlijk door de drie koepelorganisaties gedeeld, te weten EHBO Noord-Brabant, EHBO Limburg en de Nationale Bond.
  Het komt uit nieuwsbrief 6 van juni 2021.

  De vakanties lopen per regio ten einde. Voor de drie koepelorganisaties, te weten EHBO Noord-Brabant, EHBO Limburg en de Nationale Bond, was dit een reden om de draad met betrekking tot de fusiebesprekingen weer op te pakken door middel van een fysieke vergadering. Deze vergadering werd gehouden op zaterdag 28 augustus te Waalre.
  Een en ander wil niet zeggen dat er in de tussentijd niets is gebeurd. De afzonderlijke koepels hebben hun Algemene ledenvergaderingen gehouden en advies gevraagd met betrekking tot deze fusie.
   
  In de drie ALV’s is naar voren gekomen dat de leden positief staan tegenover de besprekingen en deze voortgezet mogen worden, teneinde deze fusie te realiseren met als kanttekening dat de afzonderlijke EHBO verenigingen tussentijdse informatie over de besprekingen verwachten.
   
  Er is door de verschillende werkgroepen, die werken aan diverse onderwerpen met betrekking tot deze fusie, hard gewerkt en er zijn daarin stappen gemaakt.
  Deze stappen zullen wij delen zodra een werkgroep wordt afgesloten.
   
  Zo willen wij voldoen aan de wens van informatieverstrekking.
   
  Wij verwachten de eerste werkgroepen op 9 oktober, wanneer de volgende gezamenlijke vergadering wordt gehouden, af te sluiten.
   
  Hieronder, om het geheugen op te frissen, de verschillende werkgroepen:
   
  WG 1 – Statuten, HR, nieuwe naam en logo (lopend)
  WG 2 – Invullen van bestuurvacatures
  WG 3 – Financiën
  WG 4 – Onderscheidingen (lopend)
  WG 5 – Verzekeringen (lopend)
  WG 6 – Inhoud – stukken voor de ALV – beleidsplan
   
  In elke werkgroep zit minstens één vertegenwoordiger namens iedere organisatie.
   
  Ook is in de ALV’s aangegeven dat de nieuwe organisatie een oude maar herkenbare naam zal gaan gebruiken, te weten de Nationale Bond. Een vernieuwd logo wordt te zijner tijd gepresenteerd. Het gebruik van deze naam heeft diverse praktische, financiële en juridische voordelen.
   
  Wbtr (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)
  Het blijkt dat hierover nog veel vragen zijn en deze binnenkomen bij de diverse secretariaten.
   
  Hierbij willen wij u er op attenderen dat het voor de afzonderlijke EHBO-verenigingen op dit moment niet nodig is om direct de statuten bij de notaris te laten wijzigen of aanpassingen te doen. Er is een overgangstermijn van vijf jaar. De fusiebond (Nationale Bond) heeft hierover contact met een notaris. Deze zal hierover een advies uitbrengen hoe een en ander aangepakt kan worden. Ook hierover zullen wij u verder informeren. Kortom: contact met een notaris om te voldoen aan de Wbtr is op dit moment NIET nodig. Op de site staat meer informatie over de Wbtr.

 7. Voortgang van de fusie – ledenvergaderingen

  Leave a Comment

  De komende weken houden EHBO Noord-Brabant en EHBO Limburg hun algemene ledenvergadering. Tijdens de ALV zullen de leden ook worden bijgepraat over de fusieplannen. Bij de vergaderstukken voor de ALV van de Nationale Bond is een tweede voortgangsnotitie gevoegd.

 8. Oproep aan leden om mee te denken over de fusie

  Leave a Comment

  Zoals u heeft kunnen lezen in de vergaderstukken is er een aantal werkgroepen ingesteld om de verschillende onderwerpen uit te werken. De werkgroep statuten heeft de concept-statuten voorgelegd aan de ledenvergadering. De werkgroep onderscheidingen is ook al bezig. Nu moeten andere onderwerpen worden opgepakt zoals financiën, invulling van het bestuur, et cetera. Vindt u het leuk om op een of meer onderwerpen mee te denken en het bestuur te adviseren, stuur dan een bericht aan bestuur@nationalebond.nl. Ook als u eerst meer informatie wilt ontvangen, kunt u een bericht sturen. Wij hopen op een aantal aanmeldingen.

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in