Category Archive: ALV

 1. Nieuw pakket verzekeringen

  Leave a Comment

  De Nationale Bond EHBO en Aon werken samen om een pakket verzekeringen aan te bieden voor de aangesloten verenigingen. Op verzoek van de Nationale Bond is dit pakket een cafetariamodel.

  De volgende verzekeringen kunnen via het cafetariamodel worden afgenomen:

  • Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB)
  • Bestuurders- en Commissarissen aansprakelijkheidsverzekering (BCA)
  • Collectieve Ongevallenverzekering (COV)
  • Inventaris/inboedelverzekering
  • Transport goederen (transport van de AED bijv)
  • Rechtsbijstandsverzekering

  Verenigingen kunnen zelf kiezen welke verzekeringen ze willen afsluiten en welke dekking daarbij passend is. Meer informatie is terug te vinden op onze pagina Verzekeringspakket voor verenigingen.

  Tijdens de algemene vergadering van 11 juni 2022 is gevraagd of er een mogelijkheid is om een rechtsbijstandsverzekering collectief af te sluiten. Het bestuur heeft daarover informatie opgevraagd en zal verenigingen daar nader over informeren.

 2. Terugblik extra algemene vergadering

  Leave a Comment

  Op zaterdag 11 juni kwamen meer dan 60 leden naar De Bilt voor de extra algemene vergadering. Digitaal namen nog eens 16 mensen deel aan de vergadering. De vergadering stond geheel in het teken van de wijziging van de statuten en de fusie met EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant.

  Terugblik fusietraject, vaststellen nieuwe statuten en HR
  De scheidend voorzitters van EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant vertelden over het fusieproces en bedankten de verenigingen en overige bestuursleden. Bij de behandeling van de statuten en het huishoudelijk reglement werden nog enkele vragen gesteld. Daarna stemden de aanwezigen unaniem in met de wijziging. Vervolgens werd het nieuwe logo onthuld en gingen alle bestuursleden die betrokken waren met elkaar op de foto.

  Reglement onderscheidingen
  Op de agenda stond verder het nieuwe reglement onderscheidingen. Dit werd zonder aanpassing aangenomen en verenigingen zijn blij met de mogelijkheid om vrijwilligers eerder in het zonnetje te zetten. Zoals al eerder aangegeven hopen wij dat verenigingen nog eens goed in hun ledenbestand kijken of er geen leden zijn die misschien zijn overgekomen van een andere vereniging en al lang in aanmerking zouden kunnen komen voor een onderscheiding.

  Pakket verzekeringen
  Bij EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant werd gebruik gemaakt van collectieve verzekeringen. Dat was al een tijd niet meer het geval bij de Nationale Bond. Tijdens de vergadering is het voorstel gedaan om voor de verenigingen met een cafetariamodel te werken. Op een site van AON kunnen verenigingen dan precies zien welke verenigingen zij kunnen afsluiten en hoeveel premie ze daarvoor moeten betalen. Binnenkort volgt op de site meer informatie en zullen verenigingen een bericht ontvangen met meer informatie en een aanvraagformulier.

  Verkiezing bestuursleden
  Maar liefst zes nieuwe bestuursleden hebben zich aangemeld voor het bestuur. Er is nog een vacature voor een bestuurslid uit Limburg. De nieuwe bestuursleden zijn bij acclamatie gekozen. Daarna droeg Marijke de ‘voorzittershamer’ symbolisch over aan haar opvolger Dick Bogers. Van het oude bestuur werd afscheid genomen en het nieuwe bestuur nam plaats achter de bestuurstafel.

  Overige
  Tijdens de rondvraag werden vragen gesteld over het registreren van leden/verenigingen in de ledenadministratie, hoe regio’s/districten worden gevormd en over Stichting FAST. De sfeer tijdens de extra vergadering was goed. Binnenkort zullen de concept-notulen op de site worden geplaatst.

  Aan het eind van de vergadering waren verschillende relaties van de Nationale Bond uitgenodigd. Vertegenwoordigers van Het Oranje Kruis en EHBO Nederland waren op deze uitnodiging ingegaan en maakten kennis met het bestuur.

 3. Vacature in het bestuur

  Leave a Comment

  Tijdens de ALV van 11 juni 2022 zijn de voorzitter en vijf bestuursleden in functie gekozen. Er is nu nog een vacature van algemeen bestuurslid. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat van een vereniging van EHBO Limburg.

  Van een kandidaat-bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij (ook) zelfstandig kan werken, ervaring heeft opgedaan als bestuurslid en goed met vrijwilligers kan omgaan. Affiniteit met EHBO is een pré.

  De vacaturetekst vind je hieronder of kun je apart downloaden om te mailen aan geïnteresseerde kandidaten. Geïnteresseerde kandidaten kunnen informatie opvragen door een bericht te sturen naar het volgende mailadres of een reactie met cv te sturen te sturen naar: voorzitter@nationalebond.nl.

  Bestuurslid (algemeen)
  Voor het nieuw te vormen bestuur zijn wij  op zoek naar 1 of meer algemeen bestuursleden. De taken van het bestuurslid kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • vrijwilligersmanagement
  • het onderhouden van contacten met onze verenigingen
  • het bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van Eerste Hulp
  • PR/communicatie

  Tijdsbeslag voor alle bestuursfuncties
  Voor de functie geldt een tijdsbeslag van ca. 1 à 2 dagen per maand, bijzondere activiteiten zoals algemene ledenvergaderingen of presentie in een regio, buiten beschouwing gelaten. Voor de uitoefening van de functie is een vergoeding van kosten mogelijk. Bestuursvergaderingen vinden op dit moment overdag plaats. Dat kan ook gewijzigd worden in avonduren of digitaal.

 4. Extra algemene ledenvergadering 2022

  Leave a Comment

  Op zaterdag 11 juni 2022 wordt er een extra Algemene Ledenvergadering 2022 gehouden. De uitnodiging, agenda en vergaderstukken vindt u hieronder. Als u nog niet gereageerd heeft op de uitnodiging verzoeken wij u zich aan of af te melden bij het secretariaat.

  Wij adviseren verenigingen om deze documenten niet te printen en daarmee papier te besparen.

  Uitnodiging extra ALV
  0. Concept-Agenda extra ALV 11 juni 2022

  2a. Derde voortgangsrapportage
  2c. Overdrachtsnotitie

  3. Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement
  3. Concept-Statuten Nationale Bond voor EHBO
  3. Concept-Huishoudelijk Reglement Nationale Bond voor EHBO

  4. Wijziging reglement onderscheidingen
  4. Concept-reglement onderscheidingen

  5. Pakket verzekeringen

  6. Verkiezing bestuursleden
  6. Bijlage: voorstellen van kandidaat-bestuursleden

 5. Terugblik ALV 2022

  Leave a Comment

  Op zaterdag 14 mei werd de algemene ledenvergadering (ALV) 2022 gehouden. De opkomst was goed en de vergadering verliep in een prettige sfeer waarbij er bij sommige onderwerpen wat langer werd stilgestaan en over werd gediscussieerd.

  Na de opgedane ervaringen als gevolg van corona nam opnieuw een aantal EHBO-verenigingen digitaal deel aan de vergadering. Helaas verliep dit minder vlekkeloos dan vorig jaar. Voor de volgende vergadering zullen we daar actie op ondernemen.

  Op de agenda stond de wijziging van de statuten. Om de statuten te kunnen wijzigen is een vereist aantal verenigingen nodig (quorum). Dit quorum was niet aanwezig. Daar was met het opstellen van de agenda al rekening mee gehouden door de agenda op te splitsen in 2 delen. Het eerste deel is afgehandeld tijdens deze ALV. Daarbij is de rondvraag als extra punt toegevoegd aan het eerste deel. Op 11 juni volgt een extra ledenvergadering en zullen de agendapunten van deel 2 aan bod komen.

  Het verslag van de vorige ledenvergadering en het jaarverslag werden goedgekeurd. De kascontrolecommissie deed verslag over de financiële stukken 2021. De verenigingen bedankten de commissie voor haar werkzaamheden. Aan het bestuur werd décharge gegeven voor het gevoerde financieel beleid.

  Stichting FAST, een vast punt op de agenda waar nooit lang bij werd stilgestaan, nam nu meer tijd in beslag. Het voorstel van het bestuur is om FAST nieuw leven in te blazen en deze stichting de opdracht mee te geven plannen te ontwikkelen en uit te werken ten behoeve van de verenigingen van de Nationale Bond. Daarvoor is wel een fonds nodig. Het bestuur stelde voor om een lening te verstrekken. De kandidaat-voorzitter van de Nationale Bond was ook aanwezig en gaf zijn mening. De aanwezige verenigingen gingen met elkaar en met het bestuur in gesprek over het voorstel van het bestuur. Het voorstel wordt omarmd en voor de lening wordt afgesproken dat de besturen van de Nationale Bond en Stichting FAST eerst samen verder praten en op de volgende ledenvergadering met een voorstel komen.

  Het volgende punt was het bijpraten over landelijke ontwikkelingen. Aan bod kwam onder meer de samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis bij de covid test- en vaccinatiestraat en de veldnorm evenementenzorg.

  Hieronder kunt u het verslag van deze vergadering lezen. Het bestuur dankt alle aanwezigen voor de constructieve vergadering en het gestelde vertrouwen. De extra algemene vergadering is gepland op zaterdag 11 juni 2022.

  Verslag ALV 14 mei 2022

 6. Algemene Ledenvergadering 2022

  Leave a Comment

  Op zaterdag 14 mei 2022 wordt de Algemene Ledenvergadering 2022 gehouden. De uitnodiging, agenda en vergaderstukken vindt u hieronder. Als u nog niet gereageerd heeft op de uitnodiging verzoeken wij u zich aan of af te melden bij het secretariaat.

  Wij adviseren verenigingen om deze documenten niet te printen en daarmee papier te besparen.

  Het is ook mogelijk om alle vergaderstukken in twee delen te downloaden. Bij voorkeur niet om te printen.

  Uitnodiging ALV 2022
  0. Concept-agenda Algemene Ledenvergadering van 14 mei 2022

  2. Concept-verslag ALV 2021
  3. Jaarverslag Nationale Bond voor EHBO 2021

  4. Notitie bij Financiën
  4a. Financieel verslag 2021
  4b. Verslag Kascontrolecommissie
  4d. Begroting 2023

  5a. Stichting FAST – secretarieel verslag 2021
  5b. Stichting FAST – financiële cijfers 2021
  5c. Notitie over Stichting FAST
  5d. Beleidsplan 2022-2023

  8. Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement
  8. Concept-Statuten Nationale Bond voor EHBO
  8. Concept-Huishoudelijk Reglement Nationale Bond voor EHBO

  9. Wijziging reglement onderscheidingen
  9. Concept-reglement onderscheidingen

  10. Vacature secretaris
  10. Vacature penningmeester
  10. Vacature bestuurslid

 7. Save-the-date: ALV op 14 mei 2022 (reservedatum 11 juni)

  Leave a Comment

  Zoals tijdens de afgelopen ledenvergadering en in verschillende nieuwsbrieven is aangekondigd werken EHBO Limburg, EHBO Noord-Brabant en de Nationale Bond voor EHBO aan een fusie. Voor deze fusie worden nieuwe statuten voorgelegd aan de ledenvergadering. In de huidige statuten is bepaald dat er voldoende verenigingen aanwezig moeten zijn om de statuten te kunnen wijzigen. De ervaring leert dat het aantal verenigingen dat een ALV bezoekt niet groot is. Daarom vraagt het bestuur om twee data te reserveren. De reguliere ALV zal worden gehouden op zaterdag 14 mei.

  Het bestuur nodigt persoonlijke leden en aangesloten verenigingen van de Nationale Bond voor EHBO uit om deze Algemene Ledenvergadering bij te wonen. 

  Wijziging statuten
  Zoals bepaald in artikel 34 van de huidige statuten kondigen wij hierbij aan dat het bestuur aan de agenda van de Algemene Vergadering een voorstel zal toevoegen om de statuten te wijzigen. Voor de wijziging van de statuten is het nodig dat ten minste een/vierde van het aantal aangesloten verenigingen aanwezig is. Als dit aantal niet aanwezig is zal de vergadering worden gesloten en een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen binnen 14 dagen. Deze vergadering zal in dat geval worden gehouden op zaterdag 11 juni 2022.

 8. Terugblik ALV 2021

  Leave a Comment

  Op zaterdag 29 mei werd de algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Naast fysieke aanwezigheid volgens de geldende Coronamaatregelen, nam ook een aantal EHBO-verenigingen digitaal deel. Er stonden flink wat punten op de agenda die allemaal zijn behandeld. De kascontrolecommissie deed verslag over de financiële stukken 2020. De verenigingen bedankten de commissie voor haar werkzaamheden. Aan het bestuur werd décharge gegeven voor het gevoerde financieel beleid. De vergadering stelde een aantal wijzigingen voor waarna een klachtenregeling en een aangepast Huishoudelijk Reglement werden vastgesteld. De verenigingen werden bijgepraat over landelijke ontwikkelingen waaronder de fusiebesprekingen, Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, Veldnorm evenementenzorg, VOG en ANBI. In de nieuwsbrief leest u over de laatste onderwerpen meer. Het bestuur dankt alle aanwezigen voor de constructieve vergadering en het gestelde vertrouwen. De volgende algemene ledenvergadering is gepland op zaterdag 14 mei 2022.

 9. Algemene Ledenvergadering 2021

  Leave a Comment

  Op zaterdag 29 mei 2021 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. De vergaderstukken vindt u hieronder.

  Uitnodiging ALV 29 mei 2021
  Antwoordbrief ALV 29 mei 2021

  0. Concept-Agenda ALV van 29 mei 2021

  2. Concept-notulen ALV van 5 september 2020

  3. Jaarverslag 2020
  3. Bijlage bij Jaarverslag

  4. Financiën Nationale Bond
  4a. Jaarcijfers 2020
  4b. Verslag Kascommissie over boekjaar 2020
  Reactie bestuur op verslag Kascommissie over 2019
  4c. Vaststellen contributie
  4d. Begroting 2022

  5. Stichting Fast – Secretarieel verslag 2020
  5. Stichting Fast – Jaarcijfers 2020
  5. Stichting Fast – Notitie

  6. Voorstel Huishoudelijk Reglement
  6. Voorgestelde wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement

  7. Voorstel klachtenregeling

  8. Tweede voortgangsnotitie fusie (versie april 2021)

  9. Verkiezing bestuursleden
  9a. Rooster van aftreden

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in