Category Archive: ALV

 1. App voor verenigingen

  Leave a Comment

  Tijdens de ALV is een presentatie gehouden over de app voor verenigingen. Deze app is nu een jaar in gebruik en steeds meer verenigingen maken gebruik van de app. Met de app kunnen verenigingen heel makkelijk hun leden bereiken. In de app kan de vereniging activiteiten zoals herhalingslessen of de inzet op evenementen aangeven. Leden kunnen vervolgens zich via de app inschrijven. De app maakt een koppeling met de online ledenadministratie van de vereniging. In het kenniscentrum staan twee handige handleidingen. Klik hier voor de handleidingen.

  Sinds de lancering hebben de eerste gebruikers van de app (enthousiaste leden van onze vereniging) input geleverd en is de app nog verder uitgebreid met handige functies. Zo is het nu ook mogelijk om met verschillende verenigingen samen een cursus te organiseren en leden via de app in te laten schrijven.

  Hieronder vind je een deel van de presentatie zoals tijdens de ALV gehouden.

 2. Kosten Magazine Eerste Hulp

  Leave a Comment

  Tijdens de ALV 20 mei is uitvoerig gesproken over de kosten van ons Magazine Eerste Hulp. Niet verwonderlijk, want het Magazine neemt een behoorlijke hap uit ons jaarbudget.

  Naast suggesties om het Magazine Eerste Hulp op langere termijn in pdf-vorm uit te brengen, werd tijdens de vergadering duidelijk dat veel magazines ongelezen blijven, omdat het aantal bij de verenigingen aangeleverde exemplaren simpelweg te groot blijkt te zijn.

  Dat is natuurlijk zonde en het vormt daarmee een gemakkelijk te vermijden kostenpost. Bij dezen de oproep aan de verenigingen om middels een mail aan secretariaat@nationalebond.nl te laten weten aan hoeveel magazines uw vereniging werkelijk behoefte heeft. U helpt ons zodoende op eenvoudige wijze de kosten te beperken.

  Uiteraard zal het bestuur komende tijd voorstellen uitwerken om de kosten van het magazine nog verder te beperken. We houden u door middel van deze nieuwsbrief op de hoogte.

 3. Evenementenzorg

  Leave a Comment

  In samenwerking met de KNV wordt hard gewerkt aan lesmateriaal voor de Evenementenzorg. Meer informatie daarover volgt binnenkort in een nieuwsbrief aan de verenigingen.

 4. Algemene Ledenvergadering Nationale Bond voor EHBO 20 mei De Bilt

  Leave a Comment

  Op 20 mei vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Nationale Bond voor EHBO plaats.
  Naast de formelere agendapunten (jaarverslagen; contributievaststelling; kascontrole) werd het meerjarenplan 2024-2027 besproken en vastgesteld.

  Het meerjarenplan legt de richting vast waarin de Nationale Bond zich gaat bewegen om dé belangenbehartiger te zijn met betrekking tot EHBO en parallel daaraan het belang van EHBO voor de samenleving meer nadrukkelijk onder de aandacht te brengen bij het bredere publiek.

  Door middel van een korte lagerhuisdiscussie werd intensief gesproken over de uitdagende stelling ‘laat de Nationale Bond voor EHBO groeien van 13 duizend naar 26 duizend’. Al discussiërende werden een aantal kansen, bedreigingen, zwakten en zeker ook sterkten van de Nationale Bond en de aangesloten verenigingen scherp benoemd.
  Het motto ‘iedere EHBO’er werft een nieuwe EHBO’er’ prikkelde de aanwezigen om handreikingen te benoemen die helpen bij de werving van nieuwe verenigingsleden.

  Nadat de vergadering uitgebreid stilstond bij de financiële situatie en het budget, werd besloten om de contributie gelijk te houden (3,95 euro per verenigingslid).

  Daarnaast werd een aantal werkgroepen ingesteld: communicatie, opleidingen en NBvE jubileum 75 jaar.

  De presentatie “hoe de Nationale Bond App te gebruiken voor je eigen vereniging” gaf de aanwezigen inzicht in het effectief gebruik van deze mooie smartphone-app.

  De vergadering werd feestelijk afgesloten met de benoeming van onze oud-voorzitster Marijke van Beukering tot erelid.

  Het volledige verslag en sheets met betrekking tot de smartphone-app worden binnenkort op de website van de Nationale Bond voor EHBO gepubliceerd.

 5. Vooruitblik Algemene Ledenvergadering Nationale Bond voor EHBO 20 mei De Bilt

  Leave a Comment

  Op 20 mei zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Nationale Bond voor EHBO plaatsvinden.
  Naast de formelere agendapunten (jaarverslagen; contributievaststelling; kascontrole) zal het meerjarenplan 2024-2027 worden besproken en vastgesteld. Het meerjarenplan legt de richting vast waarin de Nationale Bond zich gaat bewegen om dé belangenbehartiger te zijn met betrekking tot EHBO en parallel daaraan het belang van EHBO voor de samenleving meer nadrukkelijk onder de aandacht te brengen bij het bredere publiek.

  Daarnaast gaan we met elkaar in discussie wat de EHBO-verenigingen van de Nationale Bond verwachten en hoe we elkaar kunnen ondersteunen om van de missie een succes te maken. Een belangrijk onderwerp daarbij is hoe we de communicatie naar buiten én naar binnen de vereniging krachtig en doelgericht kunnen maken. Een van de ideeën is om een werkgroep ‘communicatie’ in te stellen die aan de slag gaat met de ontwikkeling van sociale media, de nieuwsbrief en het oud-vertrouwde EHBO Magazine. Omdat de bond volgend jaar 75 jaar bestaat, zal de vergadering een werkgroep ‘jubileum’ instellen.

  Omdat de NBvE ook actief met het opleidingsbeleid aan de slag is, zal worden gevraagd deel te nemen aan een werkgroep “opleidingen” waarin we zowel jeugdopleiding maar ook de opleiding van volwassenen gaan bespreken en bij de tijd brengen. We hopen op deelname van instructeurs, leraren en docenten!

  Al met al een Algemene Ledenvergadering die de NBvE-koers voor de komende jaren gaat bepalen.
  Een ALV die u niet wil missen! Vooral omdat bij de aansluitende lunch ruimschoots gelegenheid is elkaar te ontmoeten en begroeten. Van harte aanbevolen!

  U wordt om 10.00 uur verwacht in Hotel Van der Valk, De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt
  Parkeren op het parkeerterrein van Hotel Van der Valk.

  Een convocatie met bijlagen zal in het weekend van 21 april aan de secretarissen van de aangesloten EHBO-verenigingen worden toegezonden.

  Heeft u een agendapunt van landelijk belang? Aansluiten bij een van de werkgroepen in oprichting? Meld het vóór 10 mei bij het secretariaat@nationalebond.nl.

  Het boek Evenementenzorg is tegen gereduceerd tarief, EURO 24,26, bij de Bond te koop. Het is een dik (300 pagina’s) en zwaar boek. Hierdoor zijn de verzendkosten relatief hoog. Er komt daardoor minimaal nog 25% bij.

  Verenigingen die naar de Algemene ledenvergadering op 20 mei 2023 komen, kunnen de bestelling van het boek daar ophalen zonder verzendkosten.

   De voorwaarden zijn als volgt:

   Het boek, met aantal,  wordt vóór 10 mei besteld in de webshop van de Nationale Bond. Zie website.

  1. In het veld Bestelnotities wordt vermeld: WORDT OPGEHAALD OP DE ALV 20-5-2023.
  2. Er dient van te voren betaald te zijn.
  3. Indien het boek niet op de ALV opgehaald wordt, worden alsnog administratie en verzendkosten in rekening gebracht.
 6. Nieuw pakket verzekeringen

  Leave a Comment

  De Nationale Bond EHBO en Aon werken samen om een pakket verzekeringen aan te bieden voor de aangesloten verenigingen. Op verzoek van de Nationale Bond is dit pakket een cafetariamodel.

  De volgende verzekeringen kunnen via het cafetariamodel worden afgenomen:

  • Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB)
  • Bestuurders- en Commissarissen aansprakelijkheidsverzekering (BCA)
  • Collectieve Ongevallenverzekering (COV)
  • Inventaris/inboedelverzekering
  • Transport goederen (transport van de AED bijv)
  • Rechtsbijstandsverzekering

  Verenigingen kunnen zelf kiezen welke verzekeringen ze willen afsluiten en welke dekking daarbij passend is. Meer informatie is terug te vinden op onze pagina Verzekeringspakket voor verenigingen.

  Tijdens de algemene vergadering van 11 juni 2022 is gevraagd of er een mogelijkheid is om een rechtsbijstandsverzekering collectief af te sluiten. Het bestuur heeft daarover informatie opgevraagd en zal verenigingen daar nader over informeren.

 7. Terugblik extra algemene vergadering

  Leave a Comment

  Op zaterdag 11 juni kwamen meer dan 60 leden naar De Bilt voor de extra algemene vergadering. Digitaal namen nog eens 16 mensen deel aan de vergadering. De vergadering stond geheel in het teken van de wijziging van de statuten en de fusie met EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant.

  Terugblik fusietraject, vaststellen nieuwe statuten en HR
  De scheidend voorzitters van EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant vertelden over het fusieproces en bedankten de verenigingen en overige bestuursleden. Bij de behandeling van de statuten en het huishoudelijk reglement werden nog enkele vragen gesteld. Daarna stemden de aanwezigen unaniem in met de wijziging. Vervolgens werd het nieuwe logo onthuld en gingen alle bestuursleden die betrokken waren met elkaar op de foto.

  Reglement onderscheidingen
  Op de agenda stond verder het nieuwe reglement onderscheidingen. Dit werd zonder aanpassing aangenomen en verenigingen zijn blij met de mogelijkheid om vrijwilligers eerder in het zonnetje te zetten. Zoals al eerder aangegeven hopen wij dat verenigingen nog eens goed in hun ledenbestand kijken of er geen leden zijn die misschien zijn overgekomen van een andere vereniging en al lang in aanmerking zouden kunnen komen voor een onderscheiding.

  Pakket verzekeringen
  Bij EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant werd gebruik gemaakt van collectieve verzekeringen. Dat was al een tijd niet meer het geval bij de Nationale Bond. Tijdens de vergadering is het voorstel gedaan om voor de verenigingen met een cafetariamodel te werken. Op een site van AON kunnen verenigingen dan precies zien welke verenigingen zij kunnen afsluiten en hoeveel premie ze daarvoor moeten betalen. Binnenkort volgt op de site meer informatie en zullen verenigingen een bericht ontvangen met meer informatie en een aanvraagformulier.

  Verkiezing bestuursleden
  Maar liefst zes nieuwe bestuursleden hebben zich aangemeld voor het bestuur. Er is nog een vacature voor een bestuurslid uit Limburg. De nieuwe bestuursleden zijn bij acclamatie gekozen. Daarna droeg Marijke de ‘voorzittershamer’ symbolisch over aan haar opvolger Dick Bogers. Van het oude bestuur werd afscheid genomen en het nieuwe bestuur nam plaats achter de bestuurstafel.

  Overige
  Tijdens de rondvraag werden vragen gesteld over het registreren van leden/verenigingen in de ledenadministratie, hoe regio’s/districten worden gevormd en over Stichting FAST. De sfeer tijdens de extra vergadering was goed. Binnenkort zullen de concept-notulen op de site worden geplaatst.

  Aan het eind van de vergadering waren verschillende relaties van de Nationale Bond uitgenodigd. Vertegenwoordigers van Het Oranje Kruis en EHBO Nederland waren op deze uitnodiging ingegaan en maakten kennis met het bestuur.

 8. Vacature in het bestuur

  Leave a Comment

  Tijdens de ALV van 11 juni 2022 zijn de voorzitter en vijf bestuursleden in functie gekozen. Er is nu nog een vacature van algemeen bestuurslid. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat van een vereniging van EHBO Limburg.

  Van een kandidaat-bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij (ook) zelfstandig kan werken, ervaring heeft opgedaan als bestuurslid en goed met vrijwilligers kan omgaan. Affiniteit met EHBO is een pré.

  De vacaturetekst vind je hieronder of kun je apart downloaden om te mailen aan geïnteresseerde kandidaten. Geïnteresseerde kandidaten kunnen informatie opvragen door een bericht te sturen naar het volgende mailadres of een reactie met cv te sturen te sturen naar: voorzitter@nationalebond.nl.

  Bestuurslid (algemeen)
  Voor het nieuw te vormen bestuur zijn wij  op zoek naar 1 of meer algemeen bestuursleden. De taken van het bestuurslid kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • vrijwilligersmanagement
  • het onderhouden van contacten met onze verenigingen
  • het bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van Eerste Hulp
  • PR/communicatie

  Tijdsbeslag voor alle bestuursfuncties
  Voor de functie geldt een tijdsbeslag van ca. 1 à 2 dagen per maand, bijzondere activiteiten zoals algemene ledenvergaderingen of presentie in een regio, buiten beschouwing gelaten. Voor de uitoefening van de functie is een vergoeding van kosten mogelijk. Bestuursvergaderingen vinden op dit moment overdag plaats. Dat kan ook gewijzigd worden in avonduren of digitaal.

 9. Extra algemene ledenvergadering 2022

  Leave a Comment

  Op zaterdag 11 juni 2022 wordt er een extra Algemene Ledenvergadering 2022 gehouden. De uitnodiging, agenda en vergaderstukken vindt u hieronder. Als u nog niet gereageerd heeft op de uitnodiging verzoeken wij u zich aan of af te melden bij het secretariaat.

  Wij adviseren verenigingen om deze documenten niet te printen en daarmee papier te besparen.

  Uitnodiging extra ALV
  0. Concept-Agenda extra ALV 11 juni 2022

  2a. Derde voortgangsrapportage
  2c. Overdrachtsnotitie

  3. Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement
  3. Concept-Statuten Nationale Bond voor EHBO
  3. Concept-Huishoudelijk Reglement Nationale Bond voor EHBO

  4. Wijziging reglement onderscheidingen
  4. Concept-reglement onderscheidingen

  5. Pakket verzekeringen

  6. Verkiezing bestuursleden
  6. Bijlage: voorstellen van kandidaat-bestuursleden

 10. Terugblik ALV 2022

  Leave a Comment

  Op zaterdag 14 mei werd de algemene ledenvergadering (ALV) 2022 gehouden. De opkomst was goed en de vergadering verliep in een prettige sfeer waarbij er bij sommige onderwerpen wat langer werd stilgestaan en over werd gediscussieerd.

  Na de opgedane ervaringen als gevolg van corona nam opnieuw een aantal EHBO-verenigingen digitaal deel aan de vergadering. Helaas verliep dit minder vlekkeloos dan vorig jaar. Voor de volgende vergadering zullen we daar actie op ondernemen.

  Op de agenda stond de wijziging van de statuten. Om de statuten te kunnen wijzigen is een vereist aantal verenigingen nodig (quorum). Dit quorum was niet aanwezig. Daar was met het opstellen van de agenda al rekening mee gehouden door de agenda op te splitsen in 2 delen. Het eerste deel is afgehandeld tijdens deze ALV. Daarbij is de rondvraag als extra punt toegevoegd aan het eerste deel. Op 11 juni volgt een extra ledenvergadering en zullen de agendapunten van deel 2 aan bod komen.

  Het verslag van de vorige ledenvergadering en het jaarverslag werden goedgekeurd. De kascontrolecommissie deed verslag over de financiële stukken 2021. De verenigingen bedankten de commissie voor haar werkzaamheden. Aan het bestuur werd décharge gegeven voor het gevoerde financieel beleid.

  Stichting FAST, een vast punt op de agenda waar nooit lang bij werd stilgestaan, nam nu meer tijd in beslag. Het voorstel van het bestuur is om FAST nieuw leven in te blazen en deze stichting de opdracht mee te geven plannen te ontwikkelen en uit te werken ten behoeve van de verenigingen van de Nationale Bond. Daarvoor is wel een fonds nodig. Het bestuur stelde voor om een lening te verstrekken. De kandidaat-voorzitter van de Nationale Bond was ook aanwezig en gaf zijn mening. De aanwezige verenigingen gingen met elkaar en met het bestuur in gesprek over het voorstel van het bestuur. Het voorstel wordt omarmd en voor de lening wordt afgesproken dat de besturen van de Nationale Bond en Stichting FAST eerst samen verder praten en op de volgende ledenvergadering met een voorstel komen.

  Het volgende punt was het bijpraten over landelijke ontwikkelingen. Aan bod kwam onder meer de samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis bij de covid test- en vaccinatiestraat en de veldnorm evenementenzorg.

  Hieronder kunt u het verslag van deze vergadering lezen. Het bestuur dankt alle aanwezigen voor de constructieve vergadering en het gestelde vertrouwen. De extra algemene vergadering is gepland op zaterdag 11 juni 2022.

  Verslag ALV 14 mei 2022

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in