UBO-register

De Nationale Bond krijgt vragen van verenigingen over het UBO-register. Op deze pagina informeren wij de verenigingen over de UBO en wat dat betekent voor de vereniging.

Wat is UBO?
UBO’s (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. En dit laatste is ook van toepassing op verenigingen en stichtingen.

Het UBO-register maakt de UBO’s inzichtelijk, en draagt zo bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld. Sommige gegevens van UBO’s in het UBO-register zijn openbaar en sommige gegevens zijn niet openbaar. Zie voor een duidelijk overzich: Factsheet van de Kamer van Koophandel over UBO-register.

Wie moet ik inschrijven?
Omdat een EHBO-vereniging geen winst als doelstelling heeft en via de koepelorganisatie een ANBI-statuts heeft, zal het niet voorkomen dat er een direct belanghebbende is. Daarom merkt de wet alle bestuursleden die staan ingeschreven in het handelsregister als UBO aan. Bij de opgave hoef je geen documenten toe te voegen.

Je hebt de volgende gegevens van de bestuursleden nodig om in te schrijven, gegevens te wijzigen en uit te schrijven: voornamen en achternaam, BSN (als de UBO geen BSN heeft: geboortedatum, geboorteland en geboorteplaats, TIN (Tax Identification Number), als de UBO een TIN heeft), nationaliteit en woonadres.

Naast deze gegevens heb je ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs nodig. Het moet voldoen aan de volgende voorwaarden: het BSN moet duidelijk te zien zijn, voor- en achterkant, in kleur en op ware grootte, de pasfoto mag afgeplakt zijn.

Let op: Wijzigingen in UBO-gegevens moet je doorgeven in een UBO-opgave, binnen 7 dagen nadat ze van kracht geworden zijn.

Ga naar UBO-opgave om de gegevens te controleren of te wijzigen. Het makkelijkst is om met DIGID en Ideal (kost 1 Eurocent) de opgave digitaal te verzorgen. Je moet dan wel scans van de identiteitsbewijzen van bestuursleden beschikbaar hebben.

Om welke belangen van een uiteindelijk belanghebbende gaat het?
Als iemand een van de volgende belangen bij de EHBO-vereniging heeft dan moet hij ook worden ingeschreven in het UBO-register.

Wie hebben er een belang in je organisatie?
1. Personen die voor meer dan 25% gerechtigde tot het vermogen zijn
De voorbeelden die genoemd worden gaan over het maken van winst. Een EHBO-vereniging heeft in de statuten niet opgenomen dat er winst mag worden gemaakt, laat staan dat er een bestuurslid is dat recht heeft op 25% of meer. Dit is dus niet van toepassing.

2. Personen die meer dan 25% stemrecht hebben
Deze bepaling is in strijd met de modelstatuten van de Nationale Bond en kan daarom niet zijn opgenomen in de statuten van een aangesloten vereniging. Dit is dus niet van toepassing.

3. Personen die feitelijke zeggenschap op basis van andere middelen hebben
Voorbeelden hiervan zijn mensen die geld geven, daardoor extern betrokken zijn en daarom zeggenschap kunnen uitoefenen over bijv de besteding van het geld. Dit zou geen praktijk moeten zijn en is niet van toepassing.

In de opgave op KvK.nl/ubo geef je als vereniging dus drie keer nee als antwoord. Daarna volgt de checkvraag of een bestuurslid echt geen UBO is. Op die vraag vul je ja in. Daarna wordt de opgave afgerond en kun je nog een bestuurslid toevoegen.

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in